Polski Holding Obronny poszukuje członków zarządu

Polski Holding Obronny poszukuje członków zarządu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Obronnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 j.t.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POLSKIEGO HOLDINGU OBRONNEGO SP. Z O.O. ODPOWIEDZIALNYCH ZA NASTĘPUJĄCE OBSZARY ZADANIOWE: FINANSE ORAZ ROZWÓJ.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać oświadczenia kandydata o spełnianiu przez niego minimalnych warunków, tj.:

  • ukończeniu wyższych studiów,
  • posiadaniu co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganiu, określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom, zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego (wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej Spółki),
  • posiadaniu, lub deklaracji o poddaniu się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych co najmniej klauzulą „Tajne”, określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
  • biegłej znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydata z obszaru rozwój),
  • posiadania minimum stopnia naukowego- doktora nauk technicznych lub ekonomicznych (dotyczy kandydata z obszaru rozwój).

Zgłoszenia kandydatów złożone po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Otwarcie ofert kandydatów nastąpi w dniu 03.04.2014 r. Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne od dnia 10.04.2014 r. w siedzibie Spółki.

Źródło: www.pho.pl