Podatek od handlu bez konsultacji z partnerami społecznymi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lewiatan.02.400Przekazanie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i procedowanie go według trybu odrębnego (§ 99 uchwały Rady Ministrów w sprawie regulamin prac) oznaczać będzie nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych z reprezentatywnymi organizacjami partnerów społecznych. Konfederacja Lewiatan apeluje w liście do premier Beaty Szydło, aby doprowadziła do  konsultacji projektu w zgodzie z obowiązującym prawem.

Lewiatan z niepokojem przyjął informację Ministra Finansów zamieszczoną na stronie internetowej urzędu, że „Minister finansów przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wraz z prośbą o procedowanie jej zgodnie z paragrafem 99 regulaminu pracy Rady Ministrów w trybie odrębnym” oraz, że „(…) projekt ustawy jest przedstawiany po konsultacjach, w których wzięli udział przedstawiciele branży handlowej”.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego: „Przygotowywane przez Radę Ministrów oraz jej członków projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych w sprawach (…), są kierowane do opinii strony pracowników i strony pracodawców Rady. (…) Termin do wyrażenia opinii,  nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania projektu. (…) Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny.”

Ponadto zgodnie z art. 16 ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców: Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.

Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego są obowiązane zapewnić organizacjom pracodawców wykonywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, na równych prawach ze związkami zawodowymi.

Konfederacja Lewiatan, organizacja pracodawców reprezentatywna w rozumieniu ustawy z  24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, nie otrzymała z Ministerstwa Finansów do opiniowania projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten nie został także zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Brak rozesłania do konsultacji do Rady Dialogu Społecznego oraz do organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przez Ministra Finansów stanowi odebranie tym organizacjom prawa do wyrażenia opinii do projektu w sposób umożliwiający wpływ na treść procedowanego projektu. Dzieje się tak pomimo wyraźnego zobowiązania dla organów władzy zawartego w treści art. 16 ust. 2 ustawy o organizacjach pracodawców. Należy podkreślić, że termin dla konsultacji projektów ustaw w takim przypadku powinien wynosić co do zasady 30 dni, a tylko ze względu na ważny interes publiczny istnieje możliwość skrócenia tego terminu do 21 dni. Natomiast w żadnym z aktów prawnych o randze ustawy nie przewidziano możliwości odstąpienia od takich konsultacji.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że na pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego 14 grudnia 2016 r. w swoim przemówieniu premier Beata Szydło deklarowała poszanowanie, a nawet zaangażowanie dla odbudowy dialogu w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przykład procedowania projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej stanowi nie tylko złamanie zasad dobrego dialogu, ale także złamanie przepisów prawa ten dialog regulujących.

Konfederacji Lewiatan apeluje do premier Beaty Szydło, aby uszanowała prawa przysługujące Radzie Dialogu Społecznego i reprezentatywnym organizacjom partnerów społecznych i doprowadziła do przeprowadzenia konsultacji projektu ustawy w zgodzie z obowiązującym prawem.

Apel o uszanowanie prawa przysługującego RDS trafił również do Pawła Szałamachy, ministra finansów, Elżbiety Rafalskiej, minister rozwoju, pracy i polityki społecznej oraz Piotra Dudy, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan