Paweł Górecki

Paweł Górecki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Doktoranckich. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Uczestnik aplikacji sądowej i radcowskiej, został wpisany na listę radców prawnych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa dowodowego, cywilnego i karnego oraz zarządzania podmiotami publicznymi, a także planowania i realizacji zamówień publicznych. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa wydanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz licznych niepublikowanych opinii prawnych. Uczestnik konferencji naukowych organizowanych przez polskie ośrodki akademickie. Wykładowca uniwersytecki. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek kapitałowych oraz stosowaniu procedur administracyjnych, podatkowych i procedury sądowo – administracyjnej. Pełnił funkcję członka rad nadzorczych spółek kapitałowych – Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Polskiej Agencji Informacji i Handlu S.A., Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Aktualnie Wiceprezes Zarządu KDPW S.A.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pawła Góreckiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. / PZU S.A.