Oficjalny komunikat Idea Banku w sprawie decyzji KNF

Oficjalny komunikat Idea Banku w sprawie decyzji KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku z zamieszczeniem Idea Banku na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wyjaśniamy, iż zamieszczenie Idea Banku na ww. Liście jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Idea Bank komentuje decyzję KNF: Umieszczenie przez KNF Idea Banku na Liście ostrzeżeń publicznych pozostaje bez wpływu na bieżącą obsługę Klientów.

Podstawą wpisania Idea Banku na Listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2018 r. czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack  bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Idea Bank w dniu 7 listopada 2018 r. wysłał do KNF obszernie umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia związane z zarzutami KNF. Bank nie otrzymał na dzień dzisiejszy potwierdzenia otrzymania przez KNF wspomnianego stanowiska Banku i nie wie, w jakim stopniu jego wyjaśnienia zostały wzięte pod uwagę.

Należy wskazać, że zawiadomienie KNF dotyczy niektórych aktywności Idea Banku na rynku kapitałowym. Oznacza to, jak wskazuje KNF, że podejrzenie naruszenia leży poza działalnością bankową. Dotyczy ono zdarzeń mających miejsce w przeszłości, które nie mają żadnego związku z bieżącą operacyjną działalnością Idea Banku.

Podkreślić należy również, iż Bank przeprowadził wewnętrzne postępowanie wyjaśniające mające na celu zidentyfikowanie nieprawidłowych zachowań niektórych pracowników wobec swoich Klientów. Bank dokonał przeglądu i weryfikacji kadr oraz wprowadził dodatkowe regulacje wewnętrzne w celu podniesienia poziomu ochrony interesu Klienta. Tym samym stwierdzone nieprawidłowości zostały wyeliminowane. Idea Bank wykonuje na bieżąco obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru.

Umieszczenie przez KNF Idea Banku na Liście ostrzeżeń publicznych pozostaje bez wpływu na bieżącą obsługę Klientów.