O BANKOWYM REJESTRZE i nie tylko…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130314.bankowy.rejestr.01.550xPodczas wczorajszego 13 już Forum Bankowego, życiem tętniły także kuluary. Wykorzystując obecność licznej grupy liderów środowiska banków spółdzielczych, z inspiracji pana Dariusza Kozłowskiego - Wiceprezesa Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, zaprosiliśmy prezesów obu Zrzeszeń oraz prezesów zarządów banków spółdzielczych z terenu kraju, do wspólnej debaty nad wyzwaniami aktualnego czasu i poszukiwaniu synergii w efektywnym wykorzystaniu zasobów informacyjnych jakie zawierają System BANKOWY REJESTR ZBP oraz SWOZ.

Oba systemy stanowią unikalny, łatwo dostępny, funkcjonalny i efektywny suport dla procesów biznesowych w sektorze i pozwalają już na etapie aplikacji kredytowej ocenić rozmiary i zakres wynikających stąd ryzyk. W kontekście wyzwań, jakie dla sektora niesie nowy ład regulacyjny, a w szczególności Dyrektywa CRD IV i rozporządzenie CRR, zagadnienie efektywnego wykorzystania istniejących zasobów nabiera szczególnej wagi i znaczenia.

130314.bankowy.rejestr.05.250xPrezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu dr Ryszard Leszczyński wskazał, że wielość rozwiązań jakie funkcjonują na rynku, w tej mierze oferowane przez Biuro Informacji Kredytowej, nie sprzyja wdrażaniu funkcjonalnych rozwiązań na poziomie wsparcia informatycznego. Rozproszone zbiory, nie zawsze zagregowane w sposób ułatwiający analizę danych, są w praktyce trudno dostępne już na etapie poboru i przesyłu danych. Stąd potrzeba standaryzacji wymagająca wsparcia ze strony banków zrzeszających.

130314.bankowy.rejestr.08.150xPogląd ten podzieliła pani Danuta Kowalczyk – Prezes Zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej, która odwołując się do doświadczeń grupy rekomendowała taką budowę systemów wsparcia, które przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa pozwalają na szczeblową i sekwencyjną ich rozbudowę oraz wielopoziomowe analizy, których fundament stanowi własny zasób informacyjny.

myrczek.jozef.01.100xDr Józef Myrczek Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach, odwołując się do rozmów prowadzonych w Europejskiej Federacji Banków Spółdzielczych, przywołał założenia i cele, jakie legły u podstaw budowy Systemu Bezpieczeństwa Instytucjonalnego, dedykowanego bankom spółdzielczym w Europie zachodniej. Ich cechę wspólna stanowi standaryzacja w zakresie procedur ratingowych, analizy ryzyk oraz dobrych praktyk bankowych. W tej mierze szczególnie istotnym jawi się zarządzanie płynnością zgodnie z wymogami Bazylei III-ciej. W  konsekwencji efektywne wykorzystanie zasobów  już istniejących to krok tyleż naturalny, co konieczny.

130314.bankowy.rejestr.04.250xPrezes Banku Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Przewodnicząca Sekcji Banków Spółdzielczych, paniTeresa Kudlicka przypomniała, że problem nie jest nowy, bowiem dyskutowany od lat, wymaga na obecnym etapie kierunkowych decyzji, bowiem każdy bank z osobna, zachowując autonomię, oczekuje jednocześnie wsparcia, gdy idzie o implementowanie nowoczesnych, bezpiecznych i efektywnych systemów informatycznego wsparcia biznesu. Wskazała, że problem kosztów niezbędnych dla zachowania wymogów bezpieczeństwa wymaga analizy.

130314.bankowy.rejestr.02.250xOdpowiadając, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, pan Dariusz Kozłowski przypomniał, że oba rekomendowane systemy są sprawdzone zarówno pod względem efektywności ich funkcjonowania jak i zapewnienia bezpieczeństwa. Regulacje, w połączeniu z zachowaniem wysokich standardów technicznych, czynią je referencyjnymi systemami wymiany informacji pomiędzy bankami, zaś abonamentowy charakter opłat jednoznacznie wskazuje na fakt, że liczba uczestników systemu limituje możliwości ich dalszego obniżania.

130314.bankowy.rejestr.07.150xTomasz Mironczuk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. odnosząc się do wymogów IPS-u. zaapelował o komplementarną analizę wynikających stąd wyzwań, bowiem przyjęcie czytelnych kryteriów i procedur w zakresie oceny ryzyk, ich ważenia i budowy buforów bezpieczeństwa określi standardy właściwe także dla architektury informatycznego wsparcia biznesu. Również w zakresie wyważenia balansu pomiędzy kosztami uczestnictwa w systemie i liczbą zapytań, a mierzalnymi ekonomicznie efektami. Piszący te słowa dodał, że zmiany rynkowe każą poszukiwać elastycznych, zróżnicowanych rozwiązań także w odniesieniu do oferowanych produktów i kanałów sprzedażowych. Co za tym idzie liczba możliwych ryzyk i sposobów działania, których katalog składa się na System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach, ulega rozszerzeniu.

130314.bankowy.rejestr.03.250xBNa praktyczne aspekty problemu zwrócił również uwagę Czesław Swacha – Prezes Zarządu Warszawskiego anku Spółdzielczego. Środowisko, w jakim działamy, powiedział, determinuje nasze potrzeby. Dla przykładu „w Warszawie powinienem mieć wgląd w bazy klientowskie funkcjonujących tu banków, co w praktyce jest mało realne”.

130314.bankowy.rejestr.09.250xPytań jest więcej niż odpowiedzi, bowiem w opinii Jerzego Dobosza – Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie, traktowanie kwestii wdrożenia IPS-u, jako obligatoryjnego rozwiązania, wydaje się przedwczesne – stąd potrzeba formułowania wyrazistego stanowiska w tym względzie przez całe środowisko tak wobec nadzoru, jak i regulatora. Dopiero wypracowanie kompromisu, zgodnego z oczekiwaniami, otworzy perspektywę implementacji rozwiązań w zakresie efektywnego wykorzystania funkcjonujących zbiorów informacji.

Dziękując za przybycie, wyrażone opinie i rekomendacje moderujący debatę zadeklarował, że jej pełne omówienie znajdzie się na łamach kolejnego wydania miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, tak by dyskusja mogła zatoczyć szersze kręgi. Prezes Dariusz Kozłowski zadeklarował wsparcie dla tego pomysłu i czynne uczestnictwo w spotkaniach środowiskowych, dedykowanych omawianym kwestiom na przestrzeni najbliższych miesięcy. „Mamy ambicję udoskonalać naszą ofertę tak, by w pełni odpowiadała Państwa oczekiwaniom i potrzebom” – powiedział na pożegnanie wiceprezes CPBiI.

130314.bankowy.rejestr.10.550x

Maciej Małek
redaktor naczelny aleBank.pl