Nowy system wspierania pracy nauczycieli

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nauczyciel.02.250xMinister Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (26 października).

Zmiana przepisów ma służyć dostosowywaniu działań tych placówek do rzeczywistych potrzeb szkół uwzględniających wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Zakres wspomagania będzie wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań będzie rzetelna diagnoza potrzeb.

Dzięki zmianie przepisów placówki prowadzone przez samorządy zostały zobowiązane do uwzględniania w planach pracy działań wynikających z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty.

Dzięki nowym rozwiązaniom powstanie sieć skupiająca nauczycieli (dyrektorów, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, itp.) z różnych szkół określonego typu i rodzaju placówek. Sieci będą służyć współpracy i samokształceniu dającemu możliwość wymiany doświadczeń, analizie dobrych praktyk, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i poszerzaniu kompetencji.

Zadania w nowej formule placówki mogą podejmować od wejścia w życie przepisów, tj. od 31 października 2012 r., a zadaniem obowiązkowym staną się one z 1 stycznia 2016 r. Docelowo we wspomaganiu szkół uczestniczyć będą również biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, stąd trwają obecnie prace legislacyjne nad zmianami przepisów w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Działania na rzecz modernizacji systemu doskonalenia nauczycieli wspierane są przez uruchomiony w lutym 2012 r., przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pilotażowy program wspierania placówek doskonalenia nauczycieli pn. „Nowa rola placówek doskonalenia”. Jego zakończenie przewiduje się na wrzesień 2013 r. W jego ramach ORE zapewni placówkom pomoc we wdrażaniu zmian w systemie doskonalenia nauczycieli a także bieżące informacje na temat prac systemowych dotyczących edukacji.

W celu przygotowania szkół i placówek do korzystania z nowych form wspomagania, w tym uczestnictwa w nauczycielskich sieciach współpracy 5 lipca 2012 r. ogłoszono finansowany ze środków EFS, w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” (POKL, Priorytet III Wysoka jakość oświaty) przygotowany w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie konkurs adresowany do samorządów powiatowych na przeprowadzenie naboru projektów pilotażowych. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę ok. 167 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych.

Źródło: www.men.gov.pl