Monitor spółdzielczy: marzec 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.04.a.150xMILIARDOWE REZERWY

Według danych KNF, w 2008 r. banki zarobiły 14,7 mld zł, tj. o 7,9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

W IV kwartale zyski banków spadły o ponad jedną trzecią, do 2,1 mld zł, a rezerwy z powodu opcji, wyceny obligacji z tytułu niespłacanych kredytów były rekordowo wysokie i wyniosły 2,1 mld zł (w poprzednim roku 420 mln zł). Koszty ryzyka w bankach komercyjnych wzrosły w IV kwartale do 149 punktów bazowych. Zdaniem KNF w najgorszym scenariuszu, w jednym z nadchodzących kwartałów sektor bankowy może nawet nie zanotować zysku.

Współczynnik wypłacalności wynosił 10,8 proc., wskaźnik kosztów do dochodów 53,9 proc. Banki poprawiły wynik odsetkowy, a marża odsetkowa zmniejszyła się o 20-25 punktów bazowych. Pogorszył się wynik z prowizji, w IV kwartale wyniósł 2,76 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 2,83 mld zł.

KZBS O FUNDUSZACH I DYWIDENDZIE

Przedstawiciele KZBS odbyli konsultacje w Komisji Nadzoru Finansowego. Jednym z tematów – głosi komunikat po spotkaniu – były progi kapitałowe określane dla banków spółdzielczych w walucie euro. Zdaniem KZBS w sytuacji znacznych wahań kursowych zasadne jest wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii banków, których fundusze na dzień badania sprawozdania za rok 2008 nie osiągnęły normatywnego poziomu. Jerzy Różyński – prezes KZBS przedstawił propozycję ulepszenia metod nadzoru i kontroli stosowanych wobec BS-ów m.in. poprzez stworzenie wspólnej „platformy interpretacyjnej” w zakresie przepisów i regulacji dotyczących sektora. KZBS analizuje ponadto skutki zmian w ustawie o biegłych rewidentach na funkcjonowanie banków i związków rewizyjnych.

J. Różyński wyraził opinię, że zalecenie przez nadzór wstrzymania wypłaty z zysku w stosunku do banków spółdzielczych niekorzystnie wpłynie na poziom ich funduszy własnych. Prawo członka spółdzielni do udziału w nadwyżce bilansowej stanowi zasadnicze prawo majątkowe każdego członka spółdzielni. Wstrzymanie wypłat z zysku może powodować występowanie członków ze spółdzielni, związane z tym wypłaty przysługujących im udziałów, a w konsekwencji zmniejszenie kapitałów własnych banków. Z tych względów zasadne wydaje się pozostawienie kwestii ustalania strategii wypłaty dywidendy jako uprawnienia walnego zgromadzenia banku spółdzielczego, co znajduje potwierdzenie w obowiązujących przepisach.

W spotkaniu uczestniczył Andrzej Stopczyński – dyrektor zarządzający pionem nadzoru bankowego i Dariusz Twardowski, dyrektor departamentu Bankowości Spółdzielczej KNF. Prezes KZBS złożył przedstawicielom urzędu propozycję spotkań cyklicznych poświęconych analizie problemów sektora. Podobną propozycję Jerzy Różyński przedłożył Sławomirowi Skrzypkowi – prezesowi NBP na spotkaniu w dniu 19 lutego br.

XV FORUM BANKOWE

XV Forum Bankowe ZBP obradowało w panelach dyskusyjnych dotyczących narodowej drogi do euro, systemów regulacyjnych i dobrych praktyk rynkowych oraz działań w zakresie polityki gospodarczej. Zarząd ZBP przedstawił pakiet propozycji rozwiązań systemowych w sektorze adresowanych do obecnych na spotkaniu ministra finansów – Jana -Vincenta Rostowskiego oraz prezesa NBP – Sławomira Skrzypka. Na zakończenie forum z bankowcami spotkał się prezydent Lech Kaczyński. Do tematyki obrad powrócimy w kolejnym wydaniu NBS.

TOKSYCZNE OPCJE

ZBP przedstawił opinię prawną prof. zw. dr. hab. Cezarego Kosikowskiego w sprawie propozycji ustawowego rozwiązania problemu opcji walutowych. Z propozycją taką wystąpił wicepremier Waldemar Pawlak, który uznał że banki sprzedające opcje niejednokrotnie wprowadzały przedsiębiorstwa w błąd i naraziły je na wielomiliardowe straty. Projekt ustawy miał trzy warianty rozwiązania problemu. W wariancie I przewidywał: 1) wstrzymanie wykonania asymetrycznych umów opartych o opcje walutowe, 2) podjęcie negocjacji przez strony w celu zawarcia ugody w sprawie zmiany postanowień umowy, 3) odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę, jeżeli w terminie 30 dni nie dojdzie do zawarcia ugody oraz zwrot kwot wypłaconych w związku z realizacją umowy). W wariancie II istniała możliwość odstąpienia przedsiębiorcy od umowy, po ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI