Michał Bernaczyk

Michał Bernaczyk
Michał Bernaczyk, PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Od 15 lutego 2024 roku członek Rady Nadzorczej PZU SA; delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA. Praktykujący radca prawny, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

W Radzie Nadzorczej od 15 lutego 2024 roku.

Radca prawny i profesor Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Ukończył studia magisterskie prawa, zaś w 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2015 r. doktora habilitowanego. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę porównawczego prawa konstytucyjnego, w szczególności wpływ postępu technologicznego na instytucja prawa konstytucyjnego (tzw. cyfrowy konstytucjonalizm), ochronę informacji w prawie publicznym i prywatnym, wolność uzyskiwania i rozpowszechniania informacji, wpływ państwa na ustrój społeczno-gospodarczy i publicznoprawne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izba Radców Prawnych we Wrocławiu (aplikacja radcowska odbyta w latach 2007-2011, nr wpisu WR-2139) i praktykuje we wrocławskiej Kancelarii Szostek, Bar i Partnerzy, zajmując się obsługą prawną podmiotów administracji publicznej, przedsiębiorców. Jego specjalizacja obejmuje zagadnienia związane z dostępem do danych, ich ponownym wykorzystywaniem, świadczeniem usług cyfrowych, ochroną danych osobowych. Wykonuje zastępstwo procesowe skarżących w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Jest ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2013-2015 pełnił funkcji stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Jest wielokrotnym laureatem indywidualnych i zespołowych nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe.

Pełnił funkcję wykonawcy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz jest autorem licznych publikacji naukowych w formie monografii, komentarzy i artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą.