Legal Flash CZTR: Kolejna prokonsumencka ustawa przyjęta przez Sejm

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cztr.01.400xSejm przyjął w piątek 10 lipca treść ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Zmieni się m.in. sposób rozpatrywania reklamacji składanych przez osoby fizyczne - także w związku z prowadzoną przez nie działalnością zawodową bądź gospodarczą, oraz zostanie powołana instytucja Rzeczka Finansowego (poprzez rozszerzenie kompetencji dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych).  Instytucje finansowe według ustawy to banki, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne.

Zgodnie z nowym prawem instytucja finansowa będzie miała obowiązek dostarczenia klientowi w chwili zawierania umowy pisemnie informacji o procedurze składania i rozpatrywania reklamacji. Chodzi m.in. o sposób jej składania, formę, miejsce, gdzie należy ją złożyć i termin jej rozpatrzenia.

Gdy klient złoży reklamację, instytucja finansowa będzie miała obowiązek jej rozpatrzenia i odpowiedzenia na nią pisemnie. Odpowiedź będzie musiała zawierać m.in. uzasadnienie, informację na temat stanowiska podmiotu finansowego oraz wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klienta, instytucja będzie miała obowiązek poinformowania go o możliwości i sposobie ewentualnego odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację.

Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w ciągu 30 dni od chwili jej otrzymania. W przypadku zaistnienia niezależnych od instytucji przeszkód w dotrzymaniu tego terminu, np. dodatkowych wyjaśnień, zbadania okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, termin może zostać wydłużony, ale nie może przy tym przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku niedotrzymania tych terminów, reklamacja zostanie uznana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Na instytucje finansowe, które nie przestrzegają przepisów ustawy, będzie mogła zostać nałożona kara w wysokości do 100 tys. zł. Kary te będzie nakładać Rzecznik Finansowy powoływany na czteroletnią kadencję przez premiera na wniosek ministra finansów.

Do zadań Rzecznika Finansowego będzie należało m.in.: podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów instytucji finansowych: rozpatrywanie skarg i wniosków w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Rzecznik będzie ponadto informować właściwe organy nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego, inicjować i organizować działalność edukacyjną i informacyjną w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego oraz przeprowadzać postępowania mediacyjne między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Kosztem działalności Rzecznika Finansowego zostaną obciążone same instytucje finansowe w stopniu zależnym od ilości wpływanych skarg.

Piotr Czublun