Księgi wieczyste samorządowych nieruchomości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ksiazki.250xNowelizacja rządowego projektu ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zakłada jest już po konsultacjach. Większość proponowanych zmian została zaakceptowana.

Oznacza to, że do 19 listopada 2013 roku odpowiednie organy będą musiały złożyć w sądach wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz samorządów. Dokument nowelizacji został skonsultowany z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a jego rozwiązania otrzymały akceptację Najwyższej Izby Kontroli.

Starostowie są zobowiązani do uzupełnienia dotychczasowych wykazów nieruchomości, które zostaną przekazane wojewodom, marszałkom, burmistrzom, prezydentom i innym organom reprezentującym Skarb Państwa. Następnie, wymienione organy do dnia 19 listopada 2013 roku zobowiązane są do złożenia we właściwych sądach wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i JTS.

Przepływ danych między starostami, odpowiednimi organami i Głównym Geodetą Kraju ma przebiegać drogą teleinformatyczną. Ma to przyspieszyć i ułatwić proces kompletowania informacji.

Zakłada się, że realizacja obowiązku sprawozdawczości powinna zostać ukończona do 15 stycznia 2014 roku. Jednakże termin ten może ulec przedłużeniu ze wzglądu na toczące się postępowania sądowe w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Szczegółowe regulacje w sprawie zakresu wykazu, sposobu i formy przezywania wykazu zostaną zawarte w osobnym rozporządzeniu.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl