Kontrakt terytorialny – nowy model współpracy z regionami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

finanse.wykres.01.250xW latach 2014-2020 rząd i samorządy poszczególnych województw będzie wiązać umowa, która pozwoli na lepszą koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. O kształcie Kontraktu Terytorialnego rozmawiał z przedstawicielami urzędów marszałkowskich wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

– Kontrakt terytorialny będzie narzędziem koordynacji działań rozwojowych pomiędzy rządem a samorządem regionalnym. Nie chodzi w nim tylko o wskazanie punktowych inwestycji, które województwo chciałoby zrealizować, ale o rzetelne rozpoznanie potrzeb rozwojowych i zestawienie ich z priorytetami krajowymi – podkreślił wiceminister Paweł Orłowski.

W dokumencie tym zawarte zostaną cele i zadania poszczególnych jego sygnatariuszy oraz określone instrumenty ich realizacji. Będzie on przedmiotem negocjacji pomiędzy województwem, a rządem. Oprócz środków unijnych uwzględnione zostaną w nim także środki krajowe.

Dodatkowe informacje na temat Kontraktu Terytorialnego przedstawiła Ewa Wnukowska, dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w MRR. – Będzie on składał się z dwóch części. Część ogólna będzie taka sama dla wszystkich województw. Zostaną w niej opisane zasady jakimi posługują się podmioty zaangażowane w realizację kontraktu. Część szczegółowa odzwierciedli uzgodnione przez obie strony kontraktu strategiczne priorytety rozwojowe każdego z województw, będące wypadkową oczekiwań władz regionalnych, istotne także z punktu widzenia rozwoju kraju – powiedziała.

W części ogólnej znajdą się m.in.:

  • zasady dotyczące koncentracji tematycznej (czyli na co będą kierowane fundusze);
  • zasady dotyczące realizacji wymiaru terytorialnego, w tym wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji państwa (czyli szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju obszarów geograficznych, na które kierowane będą fundusze) i zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego (np. zaproponowane przez Komisję Europejską w projektach rozporządzeń dla polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Rozwój kierowany przez społeczność lokalną);
  • algorytm podziału Funduszy Europejskich pomiędzy województwa;
  • zasady podziału Funduszy Europejskich pomiędzy poziom krajowy i regionalny;
  • dziedziny, na które będą kierowane środki w ramach krajowych polityk publicznych.

W części szczegółowej znajdą się m.in.:

  • ogólna charakterystyka województwa, w tym analiza jego mocnych stron i barier rozwojowych oraz rekomendowane działania prorozwojowe w odniesieniu do całego obszaru;
  • propozycje dziedzin, których wsparcie będzie priorytetem dla danego województwa;
  • propozycje priorytetowych inwestycji oraz ich wstępna wycena.

Równolegle do prac nad Kontraktem Terytorialnym, przygotowywane są Założenia Umowy Partnerstwa (dokument określający cele i zasady wydatkowania funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej) oraz Programy na lata 2014-2020. Ich ostateczny kształt zależeć będzie także od rozstrzygnięć na forum unijnym, tj. wyników negocjacji dotyczących budżetu oraz pakietu rozporządzeń dla polityki spójności.

Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Źródło: www.mrr.gov.pl