KNF: współczynnik wypłacalności sektora SKOK wzrósł do 4,41 proc. na koniec I półrocza

KNF: współczynnik wypłacalności sektora SKOK wzrósł do 4,41 proc. na koniec I półrocza
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Współczynnik wypłacalności sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec I półrocza 2018 r. prezentowany był na poziomie 4,41% (wobec 3,76% na koniec I kw. br. i 3,51% rok wcześniej), a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 4,34% (wobec 3,73% na koniec I kw. br. i 0,65% rok wcześniej), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.

Negatywny wpływ na wyniki kas miały: pogarszająca się jakość portfela kredytowo-pożyczkowego oraz spadek przychodów z działalności podstawowej #SKOK #KNF @uknf

„Wykazywany w sprawozdawczości współczynnik wypłacalności na koniec I półrocza 2018 r. dla kas prowadzących działalność ukształtował się na poziomie 4,41%. Grupa 25 kas wykazała współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej 5%, 8 kas – poniżej wymogu ustawowego, a w przypadku 3 kas poziom tego współczynnika był ujemny” – czytamy w raporcie.

Kasy prowadzące działalność na koniec I półrocza 2018 r. wykazały w sprawozdawczości stratę w wysokości 4,49 mln zł, natomiast na koniec II kwartału 2017 r. zysk w wysokości 35,27 mln zł.

Co miało negatywny wpływ na wyniki SKOK-ów?

„Negatywny wpływ na wyniki kas miały: pogarszająca się jakość portfela kredytowo-pożyczkowego oraz spadek przychodów z działalności podstawowej, pomimo pozytywnego wpływu na wyniki kas przeprowadzających jednorazowe transakcje dotyczące zbycia portfeli kredytów przeterminowanych. Taka sytuacja jest niewątpliwie dużym problemem dla sektora, gdyż środki pomocowe z Kasy Krajowej są ograniczone, a niektóre kasy ponoszą straty na bieżącej działalności” – czytamy dalej.

Na podstawie analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że w okresie dwóch kwartałów 2018 r. w sektorze SKOK nastąpił spadek wartości:

* aktywów o 354,3 mln zł, tj. o 3,46%,

* depozytów o 318,3 mln zł, tj. o 3,28%,

przy jednoczesnym wzroście:

* portfela kredytowego netto o 90,1 mln zł, tj. 1,52%,

* portfela kredytowego brutto o 170,6 mln zł, tj. o 2,55%,

* portfela kredytów przeterminowanych o 99,5 mln zł, tj. o 7,3%,

* salda odpisów aktualizujących 98,3 mln zł, tj. o 13,8%,

* funduszy własnych o 46,9 mln zł, tj. o 13,9%, podała też Komisja.

Na koniec I półrocza 2018 r. działalność prowadziło 33 kasy, w porównaniu do końca 2017 r. ich liczba zmniejszyła się o jedną kasę, w związku z podjęciem przez KNF w maju 2018 roku decyzji o przejęciu SKOK Rafineria przez bank krajowy. Dodatkowo Komisja odnotowała, że na koniec I półrocza 2018 r. w dwóch kasach ustanowieni byli zarządcy komisaryczni.

Źródło: ISBnews