KNF: projekt rządu pozwoli zachować obowiązek wezwania przed wycofaniem spółki z obrotu

KNF: projekt rządu pozwoli zachować obowiązek wezwania przed wycofaniem spółki z obrotu
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przyjęte ostatnio przez rząd projekty zmian do ustaw przewidują, że również po 1 marca 2021 roku utrzymany będzie obowiązek ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji spółki przed jej wycofaniem z obrotu giełdowego - poinformował Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF.

Rząd pod koniec roku przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na skutek prowadzonych wcześniej odrębnie prac legislacyjnych „nałożyły się na siebie” zmiany przepisów ustawy o ofercie, w wyniku których przepis art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie regulujący obecnie obowiązek ogłoszenia wezwania ma otrzymać po 1 marca 2021 r. inne brzmienie, w którym nie ma mowy o obowiązku ogłoszenia wezwania.

Jednym z celów projektu zmiany ustawy jest utrzymanie zasad dotyczących obowiązku ogłoszenia wezwania w związku wycofywaniem spółki z obrotu również po 1 marca 2021 r.

W obecnym stanie prawnym (art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie) warunkiem uzyskania zezwolenia KNF na wycofanie akcji z obrotu jest uprzednie ogłoszenie wezwania. Jednocześnie zgodnie z art. 91 ust. 10 ustawy obowiązek ogłoszenia wezwania nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu występują wszyscy akcjonariusze spółki.

„Art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej ma na celu zabezpieczenie interesu akcjonariuszy mniejszościowych, poprzez umożliwienie im sprzedaży posiadanych akcji spółki przed ich wycofaniem z obrotu na warunkach, które również reguluje przywołana ustawa” – napisał dyrektor Jacek Barszczewski w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

„Zmiana utrzymuje w mocy obowiązek ogłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia lub innego właściwego organu stanowiącego sprawy podjęcia uchwały delistingowej wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy” – dodał.

Przepisy będą obowiązywać od 1 marca 2021 r.

Przepisy w zakresie, w jakim dotyczą wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie, zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, będą obowiązywać od dnia 1 marca 2021 r.

Jacek Barszczewski zaznacza, że przyjęte przez rząd pod koniec grudnia projekty zmian w ustawie nie wiążą się z zaproponowanymi w zeszłym roku przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zmianami w zakresie wezwań na sprzedaż akcji. W opinii UKNF, dotychczasowa ich konstrukcja była źródłem nadużyć występujących na rynku prowadzących do pozbawienia mniejszościowych akcjonariuszy premii za kontrolę.

Jednym z głównych założeń propozycji UKNF jest m.in. ustanowienie progu 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli, rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji.

Urząd zaproponował także ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego i rezygnację z innych progów, przy jednoczesnym utrzymaniu wezwania związanego z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym lub z alternatywnego systemu obrotu.

Mechanizm wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej

Inne założenie projektu UKNF mówi o wprowadzeniu mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej.

Kolejne założenie projektu to doprecyzowanie przepisów dotyczących ceny pośredniego nabycia akcji spółki publicznej przy ustalaniu ceny minimalnej w wezwaniu. W wyniku pośredniego nabycia akcji, cena zapłacona za akcje w tej transakcji powinna zostać wyznaczona przez niezależną firmę audytorską na zlecenie wzywającego.

UKNF proponuje ponadto określenie ceny minimalnej w przypadku niewystarczającego obrotu w oparciu o wartość godziwą, ustaloną na podstawie wyceny dokonanej na zlecenie wzywającego przez niezależną firmę audytorską. Za prawidłowość ustalenia ceny odpowiedzialność ponosił będzie wzywający.

W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu, z którego wynika obowiązek wzywającego zapłaty akcjonariuszowi wyższej ceny niż cena zapłacona w wezwaniu, wzywający – według projektu KNF – powinien być zobowiązany do wyrównania ceny wszystkim podmiotom, które zbyły akcje w tym wezwaniu. 

Źródło: PAP BIZNES