KNF: 1,5 miliona złotych dla TUnŻ Europa SA

KNF: 1,5 miliona złotych dla TUnŻ Europa SA
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 1,5 miliona złotych kary na Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA.

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 listopada 2020 r. jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Towarzystwo”) karę pieniężną w wysokości 1,5 miliona złotych, za:

  • brak zapewnienia skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II (co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
  • lokowanie środków finansowych w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II (co stanowi naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co stwierdzono w toku postępowania?

W toku postępowania stwierdzono, że Towarzystwo konstruując produkt UFK DEBT & EQUITY II nie dopasowało zakładanych zobowiązań wobec klientów, do odpowiednich aktywów, które miały te zobowiązania zabezpieczyć biorąc pod uwagę maksymalne możliwe zaangażowanie UFK DEBT & EQUITY II w kategorie aktywów o istotnie ograniczonej płynności. Konstrukcja tego produktu dopuszczała lokowanie do 100% aktywów UFK DEBT & EQUITY II w aktywa o niskiej płynności w postaci certyfikatów inwestycyjnych niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których statuty przewidywały wysokie zaangażowanie w wierzytelności – lokaty o istotnie ograniczonej płynności. Jednocześnie konstrukcja produktu zakładała pozostawienie podmiotowi zarządzającemu UFK DEBT & EQUITY II pełnej swobody w zakresie decydowania o lokowaniu aktywów, w zależności od jego oceny sytuacji rynkowej. Oznacza to, że nie został wprowadzony efektywnie działający system zarządzania ryzykiem w obszarze zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II, który zapewniłby Towarzystwu realną możliwość zarządzania ww. obszarami.

Ponadto w toku postępowania stwierdzono, że w przyjętej przez Towarzystwo konstrukcji produktu UFK DEBT & EQUITY II brak było faktycznej możliwości określenia i mierzenia ryzyka płynności w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których certyfikaty inwestycyjne stanowiły aktywa UFK DEBT & EQUITY II oraz zarządzania tym ryzykiem, w sytuacji pozostawienia podmiotowi zarządzającemu swobody w modelowaniu portfela inwestycyjnego tego produktu w stopniu pozwalającym na dowolne kształtowanie składu portfela inwestycyjnego, jego płynności oraz poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Konstruując ww. produkt nie wzięto pod uwagę zakresu ryzyka płynności, związanego z możliwościami inwestycyjnymi danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który został określony w najszerszy sposób w statucie funduszu (m.in. poprzez wskazanie kategorii lokat i limitów inwestycyjnych). Towarzystwo nie zapewniło sobie możliwości realnego wpływania na skład portfeli inwestycyjnych funduszy, w których certyfikaty inwestycyjne inwestowano środki UFK DEBT & EQUITY II. Ponadto Towarzystwo nie było stroną żadnej umowy, która dawałaby mu realną możliwość wpływania na podmiot zarządzający w zakresie ograniczania ryzyka płynności wynikającego z inwestycji UFK DEBT & EQUITY II.

Ryzyko braku wypłat świadczeń w terminach określonych w umowie ubezpieczenia

Komisja nakładając na Towarzystwo ww. karę miała na względzie, że brak dopasowania aktywów do zobowiązań w produkcie UFK DEBT & EQUITY II narażał klientów na ryzyko braku wypłat świadczeń w terminach określonych w umowie ubezpieczenia. Ponadto w tej sprawie doszło do naruszenia istotnej regulacji obligującej zakłady ubezpieczeń do zachowania ostrożności w zakresie lokowania środków finansowych.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za naruszenia opisane powyżej wynosi  2.458.130,00 zł.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF