Jednolity rynek cyfrowy w Europie: Komisja określiła 3 filary i 16 inicjatyw

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

szubert.krzysztof.bcc.01.267x4006 maja, Komisja Europejska określiła 16 zasad i kierunków realizujących politykę jednolitego rynku cyfrowego.

W komunikacie KE czytamy m.in.: Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat – w każdej dziedzinie i w każdym rodzaju działalności. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić wykorzystywanie możliwości świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Jak widać, kwestie związane z szerokorozumianą cyfryzacją, budową społeczeństwa informacyjnego oraz innowacyjną gospodarką, stają się dla KE coraz ważniejsze i są coraz mocniej i jaśniej akcentowane.

Nieprzypadkowa jest również, planowana na 14 maja br., wizyta w Polsce wiceprzewodniczącego KE oraz komisarza ds. jednolitego rynku cyfrowego, p. Andrusa Ansipa, który ogłaszając cytowany komunikat powiedział: Nasza strategia jest ambitnym i nieodzownym programem inicjatyw, skoncentrowanym na obszarach, w których Unia może dokonać rzeczywistych zmian. Działania te kładą podwaliny pod to, by Europa mogła czerpać korzyści z nadchodzącej ery cyfrowej. Dzięki tym działaniom obywatele i przedsiębiorstwa zyskają swobodę działania w internecie, a tym samym będą mogli w pełni korzystać z ogromnego, wewnętrznego rynku europejskiego. Inicjatywy są wewnętrznie powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Muszą zostać zrealizowane szybko, co pozwoli na ich optymalne wykorzystanie w tworzeniu miejsc pracy i pobudzeniu wzrostu gospodarczego. Strategia jest naszym punktem wyjścia, a nie celem do osiągnięcia.

W podobnym tonie wypowiadali się w tym zakresie również inni, wysocy urzędnicy administracji unijnej, m.in. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, czy komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – Günther H. Oettinger.

Przyjęta dzisiaj strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje zestaw ukierunkowanych działań, które mają zostać zrealizowane do końca następnego roku. Strategia obejmuje trzy filary (składające się w sumie z 16 bardziej szczegółowych inicjatyw):

  1. lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie,
  2. stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać,
  3. zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową.

Przedstawiony dokument oraz działania w dużej mierze mają charakter polityczny (podobnie jak przyjęta jakiś czas temu Europejska Agenda Cyfrowa 2020), niemniej pokazują coraz precyzyjniej kierunki oraz determinację polityki unijnej w zakresie jednolitego rynku cyfrowego, który strategicznie powinien stanowić przeciwwagę dla amerykańskiej gospodarki cyfrowej. Na 25-26 czerwca 2015 roku planowana jest duża debata oraz dyskusja na forum Rady Europejskiej dotycząca właśnie jednolitego rynku cyfrowego.

Szczegółowe i pełne informacje dostępne są pod adresem:
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf

Nie od dziś podkreślamy, że Polska cyfryzacja, innowacyjna gospodarka czy budowa społeczeństwa informacyjnego potrzebuje zmian oraz sprawnej koordynacji i wsparcia. Obszary te stają się coraz bardziej strategiczne dla Unii Europejskiej. Jeśli Polska ma wykorzystać potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje jednolity rynek cyfrowy, zwłaszcza w obecnym okresie, silnego nakierowania na ten obszar polityki unijnej, niezbędne jest proaktywne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy szerokorozumianego społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja tego procesu – na co BCC zwraca uwagę już od dłuższego czasu.

Krzysztof Szubert
ekspert BCC, minister ds. cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
członek Komitetu Monitorującego POPC 2014-2020