Jak samorząd może odebrać przyznaną dotację?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.08.250x167Poseł Jan Warzecha zwrócił się w interpelacji do ministra finansów o pomoc w rozwiązaniu problemu egzekwowania przez samorządy niesłuszenie pobranej przez różne podmioty dotacji. Wiceminister finansów twierdzi jednak, że nowelizacja ustawy nie jest konieczna.

Samorządowcy we współpracy z ekspertami wypracowali stanowisko, w którym twierdzą, że jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć możliwość egzekwowania udzielonej dotacji za pomocą takiej samej procedury jak budżet państwa. Chodzi o art. 152 ustawy o finansach publicznych, który pozwala na egzekwowanie dotacji w trybie administracyjnym, ale tylko tych, które zostały wypłacone z budżetu państwa.

Ryszard Grobelny, prezes Związku Miast Polskich, przypomniał, że w poprzedniej wersji ustawy takie upoważnienie dla samorządów istniało.

Wiceminister finasów, Hanna Majszczyk, twierdzi, że zmiany w ustawie o finansach publicznych nie są potrzebne. Wskazała, że podlegająca zwrotowi kwota dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym, wymienioną w art. 60 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że kwoty dotacji podlegające zwrotowi, niezależnie od formy prawnej podmiotu zobowiązanego do jej zwrotu, stanowią należność budżetową o o charakterze publicznoprawnym.

Jeżeli wystąpią przesłanki wskazujące konieczność zwrotu dotacji udzielonej z budżetu samorządowego, organem pierwszej instancji do wydania decyzji w tej sprawie są odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa.

Skoro zatem istnieje przepis kompetencyjny dla samorządów do wydania decyzji administracyjnej, określającej wysokość kwoty zwrotu oraz termin, w którym ma on nastąpić, nowelizacja ustawy o finansach publicznych nie jest potrzebna.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl