Gminy domagają się większej swobody w ustalaniu opłat targowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.02.250xPoseł Marcin Kierwiński zwrócił się z prośbą do resortu finansów o poszerzenie uprawnień gmin w sprawie ustalania opłat targowych. Chodzi konkretnie o możliwość zwalniania z obowiązku uiszczania opłaty.

Aktualnie gminy kształtują lokalną politykę w zakresie opłat targowych, co przejawia się w określaniu inkasentów, zasad poboru opłat oraz wysokości stawek. Nie oznacza to jednak pełnej swobody. Gminy, w obawie przed dyscypliną finansów publicznych, nie decydują się na zwolnienie z opłaty targowej, jak czasami postępują w przypadku opłaty od posiadania psów.

Zdaniem posła, Marcina Kierońskiego, zapis o możliwości nienakładania opłaty targowej powinien się znaleźć w ustawie i być traktowany jako fakultatywne uprawnienie gminy.

Marek Grabowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów uważa, że prawo do różnicowania stawek oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych jest wystarczającym narzędziem polityki podatkowej dla rad gmin, pozwalającym na dostosowanie obciążeń fiskalnych do miejscowych warunków ekonomiczno-społecznych.

Ministerstwo obawia się, że wprowadzenie fakultatywności targowej przyczyni się do rezygnacji z prawa do wprowadzania opłaty. To natomiast naruszy konkurencję w układzie terytorialnym, bowiem sprzedaż w gminie niepobierającej opłat będzie bardziej opłacalne. To z kolei spowoduje mniejsze wpływy do budżetów gmin z tytułu opłaty targowej.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl