Fundusze unijne na ożywienie terenów poprzemysłowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

architektura.01.250xRewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz rodzaje inwestycji temu służących to  zagadnienia, o których dyskutowano podczas zorganizowanej przez Dziennik Zachodni konferencji "Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości". Uczestniczyła w niej minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Nasze analizy i badania potwierdzają istnienie obszarów miejskich oraz terenów poprzemysłowych, które rozwijają się wolniej lub też nie rozwijają się wcale – podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska. Dlatego też polityka regionalna, prowadzona zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, ma wspierać miasta w działaniach na rzecz rozwoju ich terenów (w tym obszarów poprzemysłowych i innych terenów zdegradowanych) poprzez przywracanie lub nadawanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, wspomaganie realizacji kompleksowych programów rewitalizacyjnych.

Najważniejszymi zagadnieniami, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych są m.in. wsparcie jakości nauczania na wszystkich poziomach, eliminowanie patologii społecznych, pomoc w tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy, nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej, modernizacja i rozwój obiektów użyteczności publicznej, wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych obejmujących zagadnienia infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne. – Działania polityki regionalnej w tym obszarze będą prowadzone na podstawie lokalnych programów rewitalizacji. W ich realizacji powinni uczestniczyć, poza władzami regionalnymi i lokalnymi, w jak największym stopniu również partnerzy gospodarczy i społeczni. Identyfikacja terenów wymagających interwencji odbywać się będzie na poziomie regionalnym – powiedziała minister rozwoju regionalnego.

Chcemy by w nowym okresie programowania, wśród wyodrębnionych obszarów strategicznej interwencji państwa, znalazły się miasta i ich dzielnice wymagające rewitalizacji – podkreśliła szefowa resortu. Prowadzone na ich terenie działania rewitalizacyjne będą przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym oraz degradacji przestrzeni miejskiej. Mają one służyć pobudzaniu rozwoju gospodarczego oraz zwiększaniu jakości życia. – Jedną z nowych propozycji dla obszarów miejskich będą tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach będzie jednym z działań, które będą mogły być finansowane w ramach tego instrumentu – dodała minister Elżbieta Bieńkowska.

źródło: www.mrr.gov.pl