Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (83): Gwiazdki z nieba nie dostaniesz…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.01.foto.028.250xMinisterstwo Rozwoju Regionalnego ocenia, ze w perspektywie budzetowej UE 2014-2020 nawet 10 proc. srodków pomocowych bedzie dostepnych poprzez tzw. instrumenty zwrotne - nisko oprocentowane pozyczki, kredyty, gwarancje i poreczenia.

JEREMIE to poligon

W Polsce uruchomiono już kilkadziesiąt instrumen- tów zwrotnych, dostępnych w ramach 20 programów współfi nansowanych ze środków UE. Najbardziej znana jest Inicjatywa JEREMIE wspierająca mikro, małe i śred- nie fi rmy oraz start-up, która w perspektywie 2014-2020 zastąpi system dotacyjny dla przedsiębiorców pomocą zwrotną w formie tańszych kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE jest aktualnie wdrażana na poziomie regional- nym w ramach RPO. Bank Gospodarstwa Krajowego jako menedżer funduszy powierniczych zarządza tym projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomor- skim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Według oceny ZBP realizowane z Europejskim Ban- kiem Inwestycyjnym programy JEREMIE i JESSICA to poligon przygotowujący nasz rynek do absorpcji środków dziesięciokrotnie większych, szacowanych na 50 mld zł. W latach 2010-2014 pośrednicy fi nansowi, w tym banki uczestniczą w dystrybucji do benefi cjentów, blisko 10 mld zł zlewarowanego strumienia wsparcia zwrotnego. Poziom wykorzystania środków wynosi 40 proc., skorzystało z nich 15 tys. benefi cjentów.

W latach 2007-2011 sektor bankowy zaangażował 20 mld zł w realizację 18 tys. projektów inwestycyjnych polityki spójności UE oraz 1,8 mld zł na wsparcie 4 tys. projektów w ramach instrumentów zwrotnych.

Pośrednicy finansowi powinni zakończyć budowanie nowej oferty do 2014 r. Ponad 70 proc. planowanego wo- lumenu ich portfela to klienci banków – 40 proc. „bezpo- średni”, a 30 proc. „pośredni” (podmioty, które skorzystały z unijnych poręczeń kredytów). Wsparcie w postaci poży- czek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych obecnie jest oferowane z programów: Innowacyjna Gospodarka, Roz- wój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki i 16 RPO w łącz- ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI