Forum Rodziców przy MEN o indywidualnych potrzebach edukacyjnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.04.250x168Wiodącym tematem czwartego w tym roku kalendarzowym spotkania Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej (21 i 22 października br.) były indywidualne potrzeby dziecka w edukacji.

Dwudniowe obrady w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku pod Warszawą, z udziałem ponad 20 uczestników prezentujących 14 organizacji zrzeszonych w Forum Rodziców i pracowników MEN i ORE oraz zaproszonych gości, zdominowały tematy dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym możliwości wsparcia uczniów zdolnych. Uczestnicy skupili uwagę na zagadnieniach związanych z finansowaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz roli nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu zaspokajania przez szkołę indywidualnych potrzeb uczniów.

Wypracowane podczas paneli tematycznych wnioski zostały przedstawione Joannie Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która spotkała się z przedstawicielami Forum Rodziców. Przedstawiciele Forum zgodzili się m.in. że prężna Rada Rodziców staje się partnerem w strategicznym rozwoju szkoły i określaniu jej potrzeb; podkreślali konieczność współpracy rodziców z JTS, udziału rodziców w ustalaniu rodzaju zajęć pozalekcyjnych; zgłosili potrzebę szkolenia Rad Rodziców i pracowników niepedagogicznych szkół oraz przygotowania informatora dla rodziców dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwracali także uwagę na problemy w zakresie orzecznictwa i realizacji zaleceń poradni przez szkoły oraz finansowania kształcenia. Wskazali także na konieczność wspólnej pracy nad narzędziami stosowanymi w ewaluacji zewnętrznej do badania wymagań dotyczących partnerstwa rodziców i szkół.

Bardzo cenimy państwa uwagi i chęć bezpośredniej współpracy z MEN – podkreślała Joanna Berdzik. – Będą też cenną wskazówką w optymalizowaniu prawa oświatowego oraz doskonaleniu pracy szkół – deklarowała wiceminister. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili rezultaty dwudniowej debaty. – Cieszę się, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej pracują osoby, które łączą w sobie fachowość, znajomość rzeczy, z olbrzymią pasją i emocjonalnym zaangażowaniem w sprawy edukacji. – to ocena jednego z przedstawicieli Forum Rodziców.

Zasady działania Forum Rodziców przy MEN

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej jest stałym miejscem dialogu i współpracy ministerstwa z przedstawicielami rodziców. Umożliwia wymianę doświadczeń między jego uczestnikami. Forum ma charakter otwarty, chęć udziału może zgłaszać każda organizacja rodzicielska, spełniająca następujące kryteria:

  • jednym z jej celów jest współpraca rodziców ze szkołą,
  • działa w formule not for profit (nie dla zysku).

Stałym uczestnikiem Forum może zostać organizacja, która spełnia dodatkowo następujące kryteria:

  • realizuje projekty na poziomie co najmniej regionalnym,
  • legitymuje się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w organizowaniu współpracy rodziców ze szkołą.

Zgłoszenia do udziału w Forum Rodziców są przyjmowane na podstawie formularzy dostępnych na stronie www.men.gov.pl/rodzice, które równocześnie pozwalają przekazywać rodzicom propozycje tematów do debaty. Więcej informacji zawarte jest pod adresem: www.men.gov.pl/rodzice.

Źródło: www.men.gov.pl