Finis coronat Opus

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds2012.naglowek.www.02Prawda tego porzekadła, które w polskim przekładzie oznacza "Koniec wieńczy dzieło", w całej pełni objawiła swą moc 22listopada w Warszawie. Dokładniej zaś rzecz ujmując - w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Partnera i współgospodarza ostatniej z cyklu tegorocznej edycji konferencji dla JST pod wspólnym hasłem "Innowacje, konkurencyjność, rozwój".

Innowacyjność naszego projektu, w tym konkretnym przypadku przejawiła się w zgodnym współdziałaniu partnera publicznego i podmiotów prywatnych, co zaowocowało efektem na miarę oczekiwań. Taki w każdym razie pogląd wyraził witając licznie przybyłych samorządowców z Mazowsza i ościennych województw Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany, sprawujący jednocześnie mandat Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pan Grzegorz Pietruczuk. Problemów nie brakuje, ale mamy ambicję i zdecydowaną wolę ich skutecznego rozwiązywania wespół z lokalnymi społecznościami, które obdarzyły nas zaufaniem. Rzecz w tym, by każdy dzień potwierdzał je konkretnymi wynikami naszej pracy – zakończył swoje wystąpienie.

 

121123.eds.05.550x367

121123.eds.04.550x367

Tradycyjnie już spotkanie samorządowców poprzedziła prezentacja przygotowana przez Przemysława Wiśniewskiego z Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego. Obie jej odsłony – Spacer Ulicą Bankową i Centrum Pieniądza spotkały się z żywym zainteresowaniem nader licznie przybyłych uczniów Bielańskich Gimnazjów i Liceów. Już po zakończeniu wykładu uczniowie dopytywali, o możliwość przeprowadzenia kolejnych tego rodzaju zajęć – już u Nich w szkołach. Dodam, że tradycja kwitowania brawami wystąpień, poczynając od modułu edukacyjnego i tym razem została podtrzymana.

121123.eds.01.550x367

121123.eds.02.550x367121123.eds.03.550x367

 

 

 

 

 

Tym co odróżniało korzystnie warszawski finał od poprzedzających go spotkań był fakt, że odbywał się w salach i foyer Urzędu Dzielnicy Bielany, którego nowoczesna, funkcjonalna architektura stworzyła komfortowe warunki tak prelegentom, jak stuosobowej reprezentacji samorządowców. Układ prezentacji, stopniowo modyfikowany podczas całego cyklu i tym razem potwierdził swoje merytoryczne zalety.

Podstawę – na poziomie diagnozy – stanowiła makroekonomiczna analiza uwarunkowań w jakich działają samorządy różnych szczebli autorstwa eksperta Centrum Prawa Bankowego i Informacji Jacka Ratajczyka, który wzbogacił ją tym razem o odniesienia do specyfiki Mazowsza, również tej wynikającej ze skutków tzw. Janosikowego.

121123.eds.06.550x367

Obraz jaki się wyłonił z tej prezentacji posłużył Zbigniewowi Wierzbickiemu z Centrum Rozwiązań Menadżerskich dla wskazania typologii błędów charakterystycznych dla zarządzania projektami realizowanymi w samorządach, przy czym obok tradycyjnych niejako, wynikających z braku stosownych doświadczeń i metodyk służących procesowemu zarządzaniu dodał do nich niedostatki komunikacji w różnych relacjach i poziomach, w tej liczbie pomiędzy operatorami, organami nadzorczymi i zainteresowanymi społecznościami.

121123.eds.07.550x367

Wypróbowani partnerzy projektu – banki spółdzielcze, były tym razem reprezentowane przez oba Zrzeszenia; Bank Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczą Grupę Bankową, w osobach – odpowiednio Darii Oleszczuk z Departamentu Współpracy Instytucjonalnej i Romana Bogusia z Departamentu Skarbu. Akcenty prezentacji były tym razem zróżnicowane. W przypadku reprezentantki BPS-u koncentrowały się na warunkach koniecznych do spełnienia, aby projekty realizowane w formule PPP mogły uzyskać wielostronne wsparcie banku, do finansowania włącznie. Przedstawiciel SGB wskazywał na zalety formy finansowania projektów poprzez emisję obligacji JST. Prostota i przejrzystość proceduralna tego rozwiązania nie oznacza jednak „poluzowania” reżimów w zakresie oceny ryzyk związanych z tą formą finansowania.

121123.eds.10.550x367

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych reprezentował tym razem Adam Pokrowski, który prezentując zalety tej formy ubezpieczania ryzyk majątkowych w majątku komunalnym podnosił zalety szczególnej formy jaką stanowią świadczenia wzajemne członków TUW-u. Rzeczowa analiza oferowanych produktów ubezpieczeniowych wzbudziła zainteresowanie słuchaczy.

121123.eds.17.550x367Sekwencja informatyczna realizowana przez Aleksandra Cierniaka – wiceprezesa zarządu AT GROUP S.A. pokazało całą gamę możliwości nowych kanałów komunikacji mobilnej. Wymiar społeczny, marketingowy, komunikacyjny i finansowy proponowanych zastosowań, już w niedalekiej przyszłości oznaczać może nowa jakość. Potwierdza to tezę przewodnią przywołanej prezentacji, że „Jutro zaczyna się dziś”.

121123.eds.11.550x367

121123.eds.12.550x367

Szymon Korzeniowski -wiceprezes zarządu XENTIVO omawiając możliwości jakie dla optymalizacji procesów obsługi mieszkańców stwarza zastosowanie nowoczesnej architektury informatycznej, wskazał synergię stanowiącą wynik kategoryzacji danych, monitorowania procesów i zautomatyzowania przekazu informacji do zainteresowanych. Również w odniesieniu do baz danych zdigitalizowanych w oparciu o starze technologie, wymagające stosownego interfejsu.

121123.eds.14.200x300121123.eds.15.550x367

Podobnie rzecz się ma w przypadku rozwiązań, które zaprezentował Marcin Kapustka z SMS Central.pl, którego system powiadamiania o zagrożeniach pozwala uruchamiać dodatkowe funkcjonalności, nielimitowane, gdy idzie o liczbę i rodzaj przesyłanych informacji.

Miłym przerywnikiem, który pokazał marketingowy potencjał, jaki dla kształtowania wizerunku samorządów stanowi bogata, zróżnicowana w treści i formie, oraz wysmakowana artystycznie oferta Mennicy Polskiej, okazała się prezentacja jej przedstawiciela w osobie Kamila Wiśniewskiego – Regionalnego Koordynatora Sprzedaży.

Powrót do wątku finansowania samorządów poprzez emisję obligacji stanowiło wystąpienie Dominika Bednarskiego – z Departamentu Skarbu Banku Gospodarstwa Krajowego. Wskazane ograniczenia dotyczą poza limitami zadłużenia skali projektów, a dodatkową zaletę stanowi przesunięcie w czasie wynikających stąd zobowiązań. Dla zarządzania płynnością może to mieć niebagatelne znaczenie.

121123.eds.19.550x367

Krzysztof Droździel – Dyrektor d.s. Sprzedaży Centrów Informacji Gospodarczej akcentował wagę propagowania programu Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich, oraz zalety uczestnictwa w Systemie Wymiany Informacji Gospodarczej, którego komplementarny potencjał złożony z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej i rejestru bankowego pozwala weryfikować wiarygodność dostawców dóbr i usług na rzecz samorządów, rzetelność najemców lokali komunalnych, wreszcie efektywnie odzyskiwać należności w drodze tzw. miękkiej windykacji.

121123.eds.16.550x367

Podsumowanie spotkania stanowiło wręczenie wyróżnień i certyfikatów samorządom dbającym o finanse mieszkańców, poprzedzone rozlosowaniem wśród słuchaczy upominków od Mennicy i Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.

Podczas trwania konferencji swoim życiem tętniły kuluary. W dyskusjach i pytaniach, z których żadne nie pozostało bez odpowiedzi, obok słuchaczy i prelegentów aktywnie uczestniczyli, Zastępca Burmistrza Bielan Grzegorz Pietruczuk, oraz Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Centrum Prawa Bankowego Informacji Andrzej Wolski, tyleż uważnie monitorujący, co życzliwie wspierający przebieg tegorocznego cyklu, którego koniec piszący te słowa odnotowuje z niekłamaną satysfakcją.

121123.eds.13.550x367

121123.eds.21.550x367

Poziom komunikacji, wymiana doświadczeń, zgromadzone informacje i wnioski stanowią znaczący potencjał, które w syntetycznej formie przekażemy partnerom, patronom projektu i zainteresowanym środowiskom.

121123.eds.20.550x367

Zanim to jednak nastąpi już dzisiaj składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, których żmudna, nie zawsze widoczna praca złożyła się na sukces i końcowe efekty tegorocznej edycji konferencji dla JST. Kwestia w jakiej formie będziemy kontynuowali nasz projekt wymaga pogłębionej dyskusji i dojrzałego namysłu.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny
Europejskiego Doradcy Samorządowego