Europejski Tydzień Regionów i Miast, Bruksela 6-9 października

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

komisja.europejska.02.400x217OPEN DAYS: "Wspólny rozwój" Regiony i miasta UE przekładają teorię napraktykę realizując plany inwestycyjne na lata 2014-2020 Od 6 do 9 października 2014 r. około 6000 przedstawicieli regionów i miast Europy spotka się w Brukseli na dwunastej corocznej imprezie OPEN DAYS, aby wymienić poglądy na temat sposobów realizacji zreformowanej polityki spójności UE w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego.

Reforma ta zainicjowana została przez europejskiego komisarza ds. polityki regionalnej, Johannesa Hahna. Dzięki reformie polityka spójności zmieniła się w nowoczesne i ukierunkowane na efekty narzędzie inwestycyjne dla wszystkich regionów europejskich, a większość zasobów przeznacza się obecnie na kluczowe sektory, takie jak innowacja, MŚP, konkurencyjność, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast, organizowany wspólnie przez Komisję Europejską i Komitet Regionów, oferuje doskonałą platformę do dyskusji i debaty na temat tego, jak strategie inwestycyjne państw członkowskich w odniesieniu do funduszy regionalnych UE pomogą w osiągnięciu europejskich celów i przywrócą wzrost gospodarczy w regionach. Umowy o partnerstwie i programy operacyjne są obecnie analizowane przez służby Komisji w celu zapewnienia realistycznego i skutecznego planu optymalnego wykorzystania środków finansowych.

Tuż przed tym wydarzeniem komisarz Hahn powiedział: „Tegoroczna impreza OPEN DAYS to odpowiednia chwila dla regionów i miast, żeby zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać okazję, jaką daje nam zreformowana polityka spójności. Planowane wykorzystanie inwestycji UE w państwach członkowskich musi przyczynić się do realizacji celów strategii 'Europa 2020′ tak, jak to zaplanowaliśmy. W przedstawionych jak dotąd umowach o partnerstwie i w programach operacyjnych na lata 2014-2020 widać wyraźną zmianę w kierunku inwestowania w 'realną’ gospodarkę. Oznacza to wsparcie dla MŚP, badań naukowych i innowacji, działań dotyczących rynku pracy, edukacji, walki z ubóstwem i oczywiście wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej.  Musimy zagwarantować, że wszystkie regiony w Europie będą się rzeczywiście 'integrowały’ oraz że punktem wyjścia działań będą starannie zaplanowane i sprzyjające włączeniu społecznemu strategie torujące drogę dla przyszłej konkurencyjności”.

Przewodniczący Komitetu Regionów Michel Lebrun powiedział: „Na przestrzeni ostatnich kilku lat regiony i miasta w UE odpowiadały za jedną trzecią wydatków publicznych. Impreza OPEN DAYS da osobom zaangażowanym w realizowanie polityki spójności okazję do wymiany najlepszych praktyk, a jednocześnie możliwość przekazania decydentom informacji zwrotnych. Częścią naszej misji jest zapobieganie wszelkim opóźnieniom w realizacji działań mających największe znaczenie dla naszych społeczności i promowanie wzajemnej wymiany najskuteczniejszych rozwiązań w całej Europie.

Pod hasłem „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi” przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z UE spotkają się z ekspertami, decydentami i specjalistami z sektora publicznego i prywatnego. Kluczowym tematem imprezy będzie wzmocnienie zdolności instytucjonalnych władz krajowych, które według danych zawartych w szóstym sprawozdaniu w sprawie spójności, opublikowanym w lipcu 2014 r., otrzymają w latach 2014-2020 o 70 % więcej środków na inwestycje, co odzwierciedla rosnące znaczenie należytego zarządzania w zapewnianiu efektywnego wykorzystania zasobów publicznych.

W umowach o partnerstwie, z których 16 na 28 już zostało przyjętych, w planowanych inwestycjach unijnych pojawiają się pozytywne tendencje wspierania innowacji i małych przedsiębiorstw, jak również większego korzystania z instrumentów finansowych. Co istotne, inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii mają osiągnąć 38 mld euro, co stanowi ponad dwukrotność kwoty zainwestowanej w gospodarkę niskoemisyjną w latach 2007-2013.

Z łącznym budżetem wynoszącym około 352 mld euro na okres finansowania 2014-2020 polityka spójności będzie odgrywać zasadniczą rolę w kluczowych obszarach na rzecz zrównoważonego, długofalowego wzrostu gospodarczego, takich jak innowacje, wsparcie dla MŚP, podnoszenie kwalifikacji, włączenie społeczne i energia. Impreza OPEN DAYS pomaga prowadzić debatę i realizować ambitne cele.

W dniu 6 października o godzinie 13:00 w Komitecie Regionów przewodniczący Lebrun oraz komisarz Hahn będą gospodarzami krótkiej konferencji prasowej. Angel Gurría, sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, poprowadzi w dniu 6 października o godz. 16:00, w sali konferencji prasowych Parlamentu Europejskiego, krótką konferencję prasową z okazji opublikowania dwóch specjalnych sprawozdań:

– streszczenie dokumentu „OECD’s Regional Outlook 2014” (Perspektywiczna prognoza OECD na 2014 r.), zawierające informacje na temat wpływu kryzysu na regiony, stan finansów publicznych na szczeblu niższym od krajowego i reformy rządowe;

– przegląd zestawu wskaźników, na których oparte jest sprawozdanie OECD „Regional Well-being Report” (Sprawozdanie dotyczące dobrobytu w regionach), w tym niektóre stosowane dla regionów i miast w UE. Na imprezie zostanie także opublikowane i udostępnione sprawozdanie w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów i partnerstwa, sporządzone przez specjalnego doradcę komisarza Hahna, Luca Van den Brande, byłego przewodniczącego Komitetu Regionów. We środę 8 października o godz. 11.45, w budynku Berlaymont, komisja z Johannes Hahn wręczy nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego „Europa w  moim regionie”.

Źródło:Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce