Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: Aktywizacja i wyrównywanie szans:

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.02.foto.052.a.400xFundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) w ubiegłym roku świętowała ćwierćwiecze swojej działalności. Z całą pewnością można stwierdzić, że nie ma w Polsce gminy, która w ciągu tych 25 lat nie skorzystałaby z jej pomocy. Jest ona organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi.

Krzysztof Podhajski

Od ćwierćwiecza pomaga zmieniać wizerunek wsi oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Krzysztof Podhajski

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing oraz podyplomowe Zarządzanie Projektami UE) i Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek nowoczesna energetyka odnawialna). Piastował stanowiska kierownicze i dyrektorskie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2000-2008), Krajowej Spółce Cukrowej S.A. (2008-2009) i PGE Energia Odnawialna S.A. (2009-2012). Od 2012 r. był doradcą prezesa EFRWP, w styczniu 2015 r. został członkiem zarządu fundacji, od stycznia 2016 r. pełni funkcję prezesa Fundacji EFRWP

 

Pierwsza duża inwestycja przeprowadzona przez fundusz na terenach wiejskich, to montaż przyłączy telefonicznych. Założono ich wtedy ponad 250 tys. Mieszkańcy wsi wreszcie uzyskali możliwość swobodnego kontaktu. W kolejnych latach fundacja finansowała inne inwestycje, takie jak np. montaż kilkuset tysięcy przyłączy gazowych. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich przy udziale i za sprawą EFRWP: tysiące kilometrów wybudowanych dróg gminnych, chodników, setki wybudowanych i wyremontowanych szkół i świetlic wiejskich, ośrodków zdrowia, oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne, odrestaurowane zabyt kowe budynki sakralne i architektury świeckiej, szkolenia dla rolników, tysiące nowych miejsc pracy.

Wspieranie przedsiębiorczości

Ważną działalność funduszu stanowiły i stanowią do dziś programy pożyczkowe i linie kredytowe, udzielane małym i średnim przedsiębiorcom, a także samorządom. Od początku lat 90. ub. wieku fundacja starała się zapewnić dopływ środków finansowych na tereny wiejskie. Uruchomiono więc linie kredytowe, które były tańsze od ówczesnej niezwykle wysokiej komercyjnej stopy procentowej i które były możliwe do spłacenia przez rolników. W związku z tym sporą część środków fundacja przeznaczyła na dopłaty do stóp procentowych, czyli de facto na obniżanie ich. Innymi słowy, różnice między stopą procentową komercyjną a tą, jaką płacił rolnik, pokrywał fundusz. To pozwoliło na zakładanie małych firm na terenach wiejskich, ale także na modernizację i dostosowanie wielu gospodarstw do nowej rzeczywistości, w jakiej znaleźli się rolnicy.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jest jednym z istotnych obszarów działalności EFRWP. Jej działania przyczyniają się m.in. do ograniczenia bezrobocia oraz tworzenia szansy aktywizacji gospodarczej dla mieszkańców terenów wiejskich. Oferowane przez fundację kredyty i pożyczki wspomagają realizację planów związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej oraz rozwój już istniejących firm. Obecnie udziela ona kredytów na małą przedsiębiorczość oraz kredytów na infrastrukturę wsi. Jednym z programów jest Wiarygodny Partner. Ta linia kredytowa przeznaczona jest na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. O kredyty mogą ubiegać się spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inne podmioty prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W 2015 r. fundusz podpisał ponad 40 umów na blisko 5,4 mln zł. W ramach mikrokredytów, które udzielane są na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich, podpisano umowy na łącznie 360 tys. zł. O mikrokredyty mogą ubiegać się spółki osobowe, rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą. Kredyty na infrastrukturę wsi to pieniądze na drogi, oświatę i wodociągi. W minionym roku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI