Efekty działań naprawczych BOŚ

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Grupa Banku Ochrony Środowiska wykazała w II kwartale 2016 r. zysk w wysokości 1,2 mln zł wobec straty w I kwartale 2016 r. w wysokości -12,9 mln zł. W ramach realizacji nowej Strategii, Bank przeprowadził w I półroczu 2016 r. podwyższenie kapitału zakładowego, a wartość emisji akcji wyniosła 400 mln zł. W I półroczu 2016 r. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik: z tytułu odsetek o 14,5%, z tytułu prowizji o 0,1% oraz z działalności handlowej (poprawa z -0,5 mln zł na 20,8 mln zł). Podkreślić należy również wykup euroobligacji o wartości 250 mln euro, co przełoży się pozytywnie na wynik kolejnych kwartałów. Nie bez znaczenia dla Grupy jest fakt zmniejszenia ogólnych kosztów administracyjnych o 3%.

Do najistotniejszych założeń nowej Strategii należą korekta modelu biznesowego Grupy BOŚ S.A., ukierunkowana na poprawę efektywności i konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania oraz rozszerzenie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 33,5% salda kredytów ogółem w Banku. Grupa dalej będzie rozwijać swoją działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych powiększając, zgodnie ze Strategią, udział w portfelu kredytowym, kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój.

W I półroczu 2016 r. dokonano dalszej zmiany struktury portfela kredytowego. Zmiana ta wynikała z nowej polityki udzielania kredytów o wyższych marżach. Wzrost miał miejsce w pozycji kredyty udzielone klientom korporacyjnym o 168,5 mln zł, tj. 2,3%.

Suma bilansowa Grupy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 21,1 mld zł i była wyższa o 1,1% w porównaniu do stanu na koniec 2015 r. Łączny współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 12,37% na koniec I półrocza 2016 r. wobec 12,10% na koniec 2015 r. Współczynnik Tier 1 wyniósł  9,24% na 30 czerwca 2016 r. wobec 9,13% na koniec 2015 r. Ponadto Grupa BOŚ S.A. w czerwcu 2016 roku pozyskała z rynku w ramach emisji 400 mln złotych kapitału, który Sąd zarejestrował w lipcu 2016.

Źródło: BOŚ