Edukacja: Zrzeszenie jako wyraz kultury organizacyjnej banku spółdzielczego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.05.foto.109.b.400xZrzeszanie się banków spółdzielczych w ramach związków rewizyjnych i związków (organizacji) gospodarczych jest naturalnym kierunkiem rozwoju tego sektora. Ewentualne dylematy towarzyszące podjęciu decyzji w przedmiocie zrzeszenia się dotyczą jedynie ustalenia istnienia realnych korzyści z tego tytułu oraz obiektywnego stosunku tych korzyści do kosztów związanych z uczestnictwem w zrzeszeniu.

Alicja Brand

W odniesieniu do efektywnie prosperującego banku spółdzielczego, zadeklarowana przezeń wola przystąpienia do zrzeszenia, do organizacji gospodarczej, świadczy o jego gotowości do uczestnictwa w swoistym długoterminowym projekcie ukierunkowanym na zabezpieczenie interesów całej zrzeszonej wspólnoty.

Alicja Brand

Mgr nauk prawnych, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy WPiA UW i Programu Doktoranckiego Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. W latach 2003-2013 prowadziła zajęcia w Szkole Wyższej Warszawskiej, Wyższej Szkole Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach, we WSZECHNICY POLSKIEJ Szkole Wyższej w Warszawie z zakresu prawoznawstwa, prawa Unii Europejskiej, prawa publicznego gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych. Autorka publikacji naukowych dotyczących tych zagadnień. Od 2013 r. specjalistka w Zespole Samorządu i Promocji Krajowej Rady Spółdzielczej

 

1. Kultura organizacyjna i jej elementy składowe

W warunkach gospodarki wolnorynkowej i różnorodności form organizacyjno- prawnych przedsiębiorców, brak jest możliwości wyczerpującego zdefiniowania kategorii „kultura organizacyjna” w sposób umożliwiający wykazanie wszystkich elementów konstrukcyjnych tego szerokiego pojęcia dla każdej z form organizacyjnych funkcjonujących na rynku, a także z uwzględnieniem stopnia rozwoju i obszaru działania każdej z nich.

W literaturze przedmiotu z obszaru nauk organizacji i zarządzania często rozwijane jest pojęcie kultury organizacyjnej podmiotu gospodarczego jako sposobu życia (funkcjonowania) danej organizacji1. A zatem sposób, w jaki dana forma rynkowa funkcjonuje, czyli jak powstała, jak działa, jak się rozwija, jak oddziałuje na otoczenie gospodarcze, stanowi o jej kulturze organizacyjnej.

W świetle różnorodności definicji kategorii „kultura organizacyjna” zasadne jest podjęcie próby wyjaśniania tego pojęcia za pomocą pojęć ogólnych, uniwersalnych dla organizacji rynkowych. Proponowane elementy definiujące tę kategorię to: cele organizacji, wiedza i umiejętności jej zasobów, wartości, postawy i zachowania zarówno wewnątrzorganizacyjne, jak i te podejmowane wobec otoczenia zewnętrznego.

Te pięć elementów wykazanych na rys. 1 jako składowe kultury organizacyjnej pełnią rolę kulturotwórczą. Elementy te w bieżącym życiu organizacji wywierają na siebie wzajemny wpływ.

Cele organizacji to wspólny interes danego przedsiębiorstwa, czyli ogół działań polegających na realizowaniu obranego przez nie przedmiotu działalności. W odniesieniu do banków spółdzielczych jest to wykonywanie czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym, w warunkach posiadania wymaganych prawem zezwoleń, a także w warunkach prowadzenia działalności w interesie członków (zgodnie z definicją spółdzielni).

Wiedza i umiejętności to ogół talentów i informacji, w szczególności tych dotyczących specyfiki branży. Efektywne wykorzystanie tych elementów, czyli ich ukierunkowanie na realizowanie misji organizacji, świadczy o profesjonalizmie kadry zarządzającej podmiotem gospodarczym i o jej umiejętnościach uaktywniania kapitału intelektualnego tkwiącego w podwładnych. Kulturę banku spółdzielczego tworzy zatem profesjonalizm menedżerów i kierowanych przez nich pracowników. Zgodnie z literaturą branżową elementami profesjonalizmu są następujące wartości: niezależność, odpowiedzialność, pragmatyzm, racjonalizm, identyfikacja z zawodem, potrzeba osiągnięć.2

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI