bank.2015.01.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (styczeń 2015):

  • Raport: Euro - komu rzeczywiście potrzebne?
  • Temat numeru: BIOMETRIA I NEUROMARKETING - Identyfikowanie właściciela konta po rytmie serca lub wyglądzie tęczówki jest już możliwe. Biometria szerokim frontem wchodzi do usług bankowych. Neuromarketing zaś coraz częściej stanowi uzupełnienie klasycznych metod pozyskiwania klientów.
  • Come back po latach?
  • Banki wciąż dobrym pracodawcą
  • Biometryczna rewolucja
  • Sprawiedliwość po czyjej stronie?
  • Nowy horyzont badań neuromarketingowych

BANK 2015/01

BANK 2015/01

Rynek finansowy: Kronika – styczeń 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Od początku uruchomienia programów europejskich do 4 stycznia 2015 r. złożono 300,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 611,6 mld zł. Z beneficjentami podpisano 104 871 umów o dofinansowanie na kwotę 410,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie w części UE wyniosło 287 mld zł, co stanowi 101,8 proc. alokacji na lata 2007-2013. Od początku 2014 r. transfery z UE do Polski wyniosły 14 632,09 mln euro, w tym czasie wpłata do budżetu unijnego sięgnęła 3820,5 mln euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/01

Rynek finansowy: Come back po latach?

Po sześciu latach przerwy, ma szanse powrócić budownictwo społeczne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Według planów resortu infrastruktury nowy instrument zwrotny, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, umożliwić ma wybudowanie 10 tys. lokali w ciągu najbliższych pięciu lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/01

Prawo: Nowy instrument jednolitego rynku w Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada uchwaliły Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie ma na celu wzmocnienie jednolitego rynku europejskiego poprzez niwelowanie trudności w transgranicznym dochodzeniu wierzytelności.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/01

Raport specjalny: Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w świetle zasady proporcjonalności

Uwagi wstępne

Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym (dalej projekt ustawy)1 stanowi realizację unijnego zalecenia Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ERRS) z 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3) i przewiduje powołanie po raz pierwszy w historii integracji nadzorczej krajowego nadzorcy makroostrożnościowego – Rady ds. Ryzyka Systemowego (RRS). Wiąże się to z tworzeniem krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego, cechującej się nadzorczym, również makroostrożnościowym, stabilnościowym podejściem regulacyjnym2. Tworzona ustawa ma określać na najbliższe lata zasady, fundament i model normatywny krajowego systemu nadzoru makroostrożnościowego w sieci stabilności finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2