BOŚ: blisko 84 mln zł zysku netto Grupy w pierwszym półroczu 2022 r.

BOŚ: blisko 84 mln zł zysku netto Grupy w pierwszym półroczu 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa BOŚ w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 83,9 mln zł wobec 6,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W II kw. 2022 r. BOŚ odnotował 60,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek w w pierwszym półroczu 2022 r. przekroczył 334,0 mln zł, co oznacza wzrost o 88% r/r. Wynik z tytułu opłat i prowizji był zbliżony do osiągniętego w pierwszym półroczu 2021 r. i wyniósł 68,6 mln zł (spadek o 2% r/r).

Kwota kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 938 mln zł i była o 49% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz stanowiła ponad 50% sprzedaży kredytów ogółem.

Znacząca poprawa wskaźnika zwrotu z kapitału

Rekordowy poziom zysku netto wypracowanego przez Grupę BOŚ w pierwszej połowie 2022 r. przełożył się na znaczącą poprawę wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE), który w omawianym okresie wyniósł 6,6% wobec 2,5% w 2021 r. Istotnie poprawił się także wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), który wyniósł 52,0% wobec 64,9% w minionym roku.

– Odnotowane w pierwszych miesiącach tego roku wysokie tempo poprawy wyników finansowych Grupy BOŚ, a także zmiany w otoczeniu zewnętrznym Banku, m.in. uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, skłoniły nas do zaktualizowania strategii rozwoju na lata 2021 – 2023 i podwyższenia aspiracji finansowych BOŚ, pomimo wielu wyzwań i stanu znaczącej niepewności regulacyjno-gospodarczej, w jakim od dłuższego czasu funkcjonujemy. Zgodnie z opublikowaną w czerwcu br. nową projekcją finansową, zakładamy osiągnięcie w 2023 r. wyniku na działalności bankowej powyżej 734 mln zł oraz wskaźnika ROE na poziomie 6,3% – wskazał Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Zmiany w strategii

W zaprezentowanej dokładnie rok wcześniej pierwotnej wersji strategii na lata 2021 – 2023, docelowa wartość WNDB została ustalona na poziomie 606 mln zł, zaś poprzedni cel dla ROE określono na poziomie 3,5-5,0%.

Kierunki strategicznego rozwoju Grupy BOŚ pozostają bez zmian. Konsekwentnie dążymy m.in. do zwiększenia do 50% udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem.

– W pierwszym półroczu tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały za ponad połowę nowej sprzedaży kredytów. Saldo zielonych kredytów na koniec czerwca tego roku przekroczyło poziom 5,0 mld zł i było o 6% wyższe niż na koniec 2021 r. Udział kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym Banku wzrósł tym samym do 39,4% z 37,1% na koniec minionego roku – dodał prezes BOŚ.

Czytaj także: BOŚ wspiera samorządy w zielonej transformacji >>>

Rozwój działalności faktoringowej

W pierwszym półroczu 2022 r. Bank dynamicznie rozwijał również działalność faktoringową. Obroty z tytułu transakcji faktoringowych w BOŚ sięgnęły 3,0 mld zł, co oznacza wzrost o 49% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r., przewyższając dynamikę rozwoju całego rynku faktoringowego (obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły w omawianym okresie o 33% r/r).

Współpraca z NFOŚiGW w ramach programu „Mój elektryk”

Bank kontynuuje ponadto owocną współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mój elektryk”. W związku z dużym zainteresowaniem dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych, na początku sierpnia br. NFOŚiGW zwiększył pulę środków przekazanych do dyspozycji BOŚ (będącego jedynym bankiem-operatorem programu „Mój elektryk w ramach tzw. ścieżki leasingowej) o dodatkowe 100 mln zł, podwajając tym samym dostępną pulę pieniędzy na dopłaty. Łączna wartość przyznanych dotychczas dotacji wyniosła 81,5 mln zł (wg stanu na 02 sierpnia 2022 r.).

Czytaj także: Mój elektryk: dodatkowe 100 mln zł do dyspozycji BOŚ na dopłaty w ramach programu >>>

Od marca br. Bank realizuje także projekt „BOŚ na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowany z grantu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach unijnej inicjatywy ELENA (European Local ENergy Action). Kluczowym jej elementem jest możliwość udostępnienia przez Bank bezzwrotnego finansowania na pokrycie do 90% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji przyjaznych środowisku. W lipcu br. BOŚ zawarł pierwsze ramowe porozumienia z lokalnymi samorządami zakładające współpracę przy realizacji proekologicznych inwestycji z wykorzystaniem środków pochodzących z inicjatywy ELENA.

Wakacje kredytowe „zjedzą” lwią część wypracowanego zysku

Na wyniki finansowe Banku w kolejnych kwartałach znaczący wpływ będą miały tzw. wakacje kredytowe (tj. możliwość zawieszenia przez kredytobiorców spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie przez okres do ośmiu miesięcy w latach 2022-2023), wprowadzone ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która weszła w życie 29 lipca 2022 r.

Bank oszacował, że udogodnienie w postaci wakacji kredytowych zostanie wykorzystane przez 80% uprawnionych kredytobiorców, co obniży jednorazowo w trzecim kwartale br. wynik finansowy brutto BOŚ o 55 mln zł. Jednocześnie Zarząd Banku szacuje, że w związku z obserwowanym wzrostem rynkowych stóp procentowych całkowity koszt wakacji kredytowych w wyniku przeszacowania stawek bazowych w umowach kredytowych do końca roku 2023 r. może zwiększyć się do 83 mln zł.

Wspomniana ustawa wprowadza także obowiązek wniesienia przez sektor bankowy dodatkowej wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w łącznej kwocie 1,4 mld zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania za pierwsze półrocze, BOŚ nie otrzymał stosownej decyzji Rady Funduszu określającej kwotę ewentualnej dopłaty przypadającej na Bank.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska / BOŚ Bank