Będą zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw windykacyjnych

Będą zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw windykacyjnych
Fot. stock.adobe.com/burdun
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt ustawy dotyczący uregulowania funkcjonowania przedsiębiorstw windykacyjnych. Projekt obejmuje unormowania określające podmioty uprawnione do podjęcia działalności windykacyjnej, regulujące kwestie udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie tej działalności oraz kompetencje właściwego w tym zakresie organu i wreszcie określające zasady sprawowania nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych.

„Odnośnie do proponowanych uregulowań karnych, w ocenie projektodawcy, aktualne uregulowania prawne w tym obszarze nie stwarzają dostatecznych podstaw i środków do zwalczania oraz obrony przed niezgodnymi z prawem działaniami windykacyjnymi. Zaproponowane w projekcie ustawy nowe typy czynów zabronionych, w tym szersza penalizacja zachowań, w przypadku których pokrzywdzonymi są osoby dotknięte windykacją, zapewnią skuteczniejszą ochronę przed karygodnymi praktykami windykatorów” – napisano.

Zmiana zasad prowadzenia windykacji

Najobszerniejszą część projektowanej regulacji poświęcono zasadom prowadzenia samej windykacji oraz nadzorowi nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych i windykatorów.

Przed przystąpieniem do faktycznych czynności windykacyjnych konieczne będzie przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo windykacyjne wewnętrznego postępowania mediacyjnego. Jego celem ma być doprowadzenie do zawarcia porozumienia, ewentualnie ugody przez wierzyciela i osobę zobowiązaną. Dopiero, gdy działania mediacyjne nie przyniosą skutku windykator uprawniony będzie do prowadzenia działań windykacyjnych.

Założeniem projektowanej ustawy jest, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie windykacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania zezwolenia, i wpisu do odpowiedniego rejestru.

Działalność windykacyjna będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez określoną kategorię podmiotów po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki i wpisie do prowadzonego przez niego Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów.

Natomiast samo wykonywanie czynności windykacyjnych rozumianych jako faktyczne działania zmierzające bezpośrednio do dobrowolnej zapłaty dochodzonej należności zostało zastrzeżone dla windykatorów zatrudnionych w przedsiębiorstwie windykacyjnym. Windykatorem będzie mogła być jedynie osoba posiadająca licencję i wpisana do rejestru windykatorów.

Obowiązek prowadzenia akt windykacyjnych

Wprowadzony ma zostać obowiązek prowadzenia akt windykacyjnych, w tym sporządzania noty windykacyjnej oraz ewidencjonowania prowadzonych windykacji w formie na bieżąco aktualizowanej listy windykacji.

Nota windykacyjna będzie częścią akt windykacyjnych, które przedsiębiorstwo windykacyjne będzie miało obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdej osoby zobowiązanej. Oprócz noty windykacyjnej będą one zawierały dokumentację wszystkich podejmowanych z udziałem osoby zobowiązanej czynności windykacyjnych, doręczonych jej pism, pouczeń i formularzy, złożone przez nią pisma, w tym skargi i zastrzeżenia, wykaz wykonanych połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz wiadomości przesłanych elektronicznie, zestawienie wszystkich dokonanych przez osobę zobowiązaną płatności.

Akta windykacyjne będą wydawane niezwłocznie na każde żądanie sądu, prokuratora oraz organów nadzoru.

Ponadto przedsiębiorstwo windykacyjne będzie miało obowiązek prowadzenia i aktualizowania listy prowadzonych windykacji zawierającej w szczególności: dane osób zobowiązanych, oznaczenie akt windykacyjnych, wykaz podejmowanych czynności windykacyjnych ze wskazaniem daty i miejsca, złożonych w toku windykacji sprzeciwów, notyfikacji i reklamacji.

Celem zagwarantowania osobom zobowiązanym i innym osobom, których mogą dotykać konsekwencje działalności windykacyjnej, jak również umożliwienia przedsiębiorstwu windykacyjnemu polubownego załatwienia sprawy, zaproponowano regulacje dotyczące prowadzenia w toku windykacji postępowania reklamacyjnego.

Możliwe będzie wniesienie zastrzeżeń do organu nadzoru

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego możliwe będzie wniesienie zastrzeżeń do organu nadzoru. Ułatwieniem dla osoby zamierzającej złożyć zastrzeżenie ma być doręczenie wraz z odpowiedzią formularza notyfikacji i pouczenia o sposobie jej wniesienia. Założeniem ustawy jest jednak, że każdy środek zaskarżenia będzie mógł być złożony w dowolnej formie. Stosowane formularze mają być jedynie udogodnieniem i jedną z możliwych form ich wniesienia. Natomiast możliwość złożenia zastrzeżenia nie będzie uzależniona od wyczerpania trybu reklamacyjnego.

Czytaj także: Postępowania windykacyjne napędzają obroty operatorów pocztowych >>>

Jeżeli chodzi o nadzór nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych oraz windykatorów, to powierzony on został ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Minister ten będzie wydawał, odmawiał wydania oraz cofał zezwolenia na działalność przedsiębiorstw windykacyjnych, właściwy będzie również w tych samych kwestiach odnośnie do licencji dla windykatora. Ministrowi temu przyznano szerokie uprawnienia kontrolne i nadzorcze, będzie on także m.in. rozpatrywał zastrzeżenia wniesione przez osobę zobowiązaną.

W zakresie określonym ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym organem nadzoru będzie Komisja Nadzoru Finansowego. 

Źródło: PAP BIZNES