Awans dr Groszka

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

groszek.mieczyslaw.04.a.100xDr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, został członkiem Komitetu Wykonawczego (Executive Committee) Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Groszek zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego dyrektora Generalnego Związku Banków Polskich - Andrzeja Wolskiego.

Europejska Federacja Bankowa, z siedzibą w Brukseli, jest zrzeszeniem krajowych asocjacji bankowych z 27 krajów Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii. Reprezentuje interesy bankowców na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego, stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń i opinii środowisk bankowych z władzami legislacyjnymi, w szczególności w kwestii regulacji ostrożnościowych, rozwiązań podatkowych i standardów rachunkowości. EBF tworzy rekomendacje o charakterze samoregulacyjnym dla sektorów bankowych w poszczególnych krajach oraz standardy praktyk bazujące na najlepszych doświadczeniach stowarzyszeń członkowskich.

Z inicjatywy Federacji powstała Europejska Rada do spraw Płatności (EPC), koordynująca budowę Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). W ostatnim czasie, EBF przyczyniła się do podniesienia wysokości gwarantowanej kwoty depozytu w krajach europejskich do 100 tys. euro, a także wypracowała standard dobrych praktyk w zakresie przenoszenia kont bankowych, który z powodzeniem został zaadaptowany w Polsce. Komitet Wykonawczy, w którego skład wchodzą prezesi i dyrektorzy generalni poszczególnych asocjacji członkowskich to jeden z najważniejszych organów Europejskiej Federacji Bankowej.

Jego zadaniem jest ustalanie kierunków działań Federacji, opiniowanie oraz zgłaszanie propozycji aktów prawnych. Wiceprezes ZBP Mieczysław Groszek rozpocznie swoją pracę w Komitecie Wykonawczym od 4 lutego bieżącego roku. Przedstawiciele Związku Banków Polskich aktywnie uczestniczą w pracach ponad 20 zespołów problemowych i grup roboczych EBF, opiniując projekty aktów prawnych oraz współtworząc standardy i rekomendacje dla sektora banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Od kilku miesięcy, największy zakres prac prowadzonych w EBF związany jest z utworzeniem nowego modelu nadzoru bankowego dla rynku europejskiego.