Audyt i doradztwo: Zarządzanie ryzykiem w czasach kryzysu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Straty idące w miliardy dolarów oraz upadek czy nacjonalizacja wieu banków globalnych pokazały, że nadszedł czas na krytyczne spojrzenie na podstawy zarządzania ryzykiem.

BOŻENA GRACZYK RZEGORZ PASKUDZKI

Według badań przeprowadzonych przez KPMG z tego roku 92 proc. instytucji już przeprowadziło lub wkrótce przeprowadzi całościowy przegląd podejścia do zarządzania ryzykiem. Kryzys ujawnił słabości obecnych metod, a jednocześnie uwypuklił różnice pomiędzy instytucjami, stosującymi różne podejścia do zarządzania ryzykiem.
Prawie ośmiu na dziesięciu uczestników badania przyznaje, że poszukuje bardziej skutecznych metod pomiaru oraz raportowania ryzyka. Może to być interpretowane jako przyznanie, że dotychczasowe podejścia niedostatecznie odzwierciedlały potencjalną ekspozycję na ryzyko. Nacisk zostanie położony na budowę podejść do testów warunków skrajnych, analiz scenariuszowych oraz bazylejskich modeli ryzyka kredytowego. Pomimo wzrostu znaczenia narzędzi pomiaru ryzyka, kluczową rolę nadal odgrywać będzie odpowiednia interpretacja wyników, która wymaga właściwej wiedzy oraz doświadczenia.

WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

W odpowiedzi na aktualne potrzeby sektora finansowego firmy zajmujące się doradztwem opracowały pakiet rozwiązań, których wdrożenie ma za zadanie poprawić sytuację ekonomiczną instytucji finansowych. Ponadto, właściwe wykorzystanie tych rozwiązań stanie się dla nich narzędziem przewagi konkurencyjnej.

Basel II

Pomimo, iż sektor bankowy wdrożył już rozwiązania wspierające proces zarządzania ryzykiem regulowany zapisami uchwał KNF (lokalizacja wymogów CRD na gruncie polskiegoprawa) istnieje jeszcze wiele obszarów, które mogą być udoskonalane zgodnie z rekomendacjami Komitetu Bazylejskiego. Wiele banków rozpoczęło już prace nad wdrożeniem modeli wewnętrznych. Wykorzystanie tych modeli łączy się z szeregiem korzyści:

 • Bank dostaje do swojej dyspozycji bardzo przejrzysty proces komunikacji „apetytu na ryzyko” w sytuacji zmieniających się warunków zewnętrznych
 • W znacznym stopniu usprawniony zostaje proces wyznaczania i monitorowania limitów ryzyka.
 • Bank dostaje możliwość szacowania ryzyka,w obrębie pojedynczej ekspozycji lub homogenicznych portfeli.

 • Możliwość obserwowania i monitorowania wewnętrznych relacji występujących pomiędzy poszczególnymi czynnikami ryzyka lub samymi ryzykami.
 • Narażony jest na niższe straty z tytułu działalnościkredytowej wynikające ze znacznie bardziej detalicznego podejścia do oceny ryzyka pojedynczej transakcji, z bardziej restrykcyjnego podejścia do monitorowania sytuacji pojedynczej ekspozycji kredytowej oraz z lepszej dywersyfikacji portfela kredytowego spowodowanej wymogami regulacji zewnętrznych.
 • Ma możliwość znacznie lepszego odwzorowania wyceny transakcji w odniesieniu do ponoszonego ryzyka.
 • Wypracowuje lepsze podejście do zarządzania poziomem marż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI