Agencja Fitch potwierdziła rating Polski, system bankowy stabilny

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski, system bankowy stabilny
Fot. stock.adobe.com/Lubo Ivanko
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie. Fitch prognozuje, że deficyt sektora gg Polski w 2021 r. wyniesie 5,7 proc. PKB, a w 2022 r. 3,7 proc.

„Rating na poziomie A- równoważy zdywersyfikowaną gospodarkę, rozwijającą się w ostatnich latach stabilnym tempie rekordowo długo, solidne ramy polityki monetarnej oraz makroekonomiczne wobec, w porównaniu do państw z koszyka ratingowego A, niższego poziomu PKB per capita oraz wysokiego, choć obniżającego się, zadłużenia zewnętrznego netto” – napisano w komunikacie.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla odporność Polski na szok pandemiczny oraz oczekiwania agencji, że wzrost PKB odbije, a deficyt budżetowy spadnie w bieżącym roku, przy jednocześnie znaczącym przyroście zadłużenia rządu w 2020 r. oraz utrzymującymi się negatywnymi czynnikami ryzyka, związanymi z rozwojem pandemii.

Deficyt sektora general government

Fitch prognozuje, że deficyt sektora gg Polski wyniesie w 2021 r. 5,7 proc. PKB (styczniowe prognozy agencji: deficyt 4,9 proc.) a w 2022 r. 3,7 proc. (deficyt 3,1 proc. poprzednio).

Agencja uwzględnia w swoich szacunkach wydatki związane z Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 przy BGK oraz wydatki z Tarczy Finansowej PFR.

Na prognozowaną ścieżkę deficytu sektora składają się m.in. rosnące dochody budżetowe w związku z dynamiką wzrostu gospodarczego, wpływy z opłaty prze kształceniowej OFE w 2022 r. oraz wygaśnięcie rządowych programów pomocowych w 2021 r.

Dopóki nie zostaną przedstawione szczegóły Krajowego Planu Odbudowy Fitch zakłada, że środki z unijnego Funduszu Odbudowy będą naturalne dla budżetu państwa w latach 2021-22.

Agencja spodziewa się stabilizacji relacji długu general government brutto do PKB na poziomie 62,3 proc. w okresie 2021-22 (założenia podobne jak dla deficytu sektora powyżej).

W porównaniu z koszykową medianą 6,7-proc. udziału długu zagranicznego w całości zadłużenia państwa, wskaźnik dla Polski w wys. 24,5 proc. (na koniec 2020 r.) wypada w ocenie Fitch „niekorzystnie”.

Prognoza wzrostu PKB Polski na 2021 r.

17 marca agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 r. do 4,1 proc. z 3,3 proc. szacowanych w grudniu, a na 2022 r. obniżyła do 4,7 proc. z 5,1 proc.

Czytaj także: Fitch podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku >>>

Agencja odnotowuje, że kwestia zewnętrznej sytuacji finansowej nadal pozostaje „słabością” Polski w porównaniu do państw koszyka, przyznając jednak, że w obszarze pozycji zewnętrznej Polska ciągle notuje poprawę.

„Fitch spodziewa się, że nadwyżka na rachunku obrotów bieżących skurczy się do 1,3 proc. w 2021 r., a w 2022 r. saldo C/A odnotuje deficyt, wraz ze wzrostem importu i oczekiwanym odbiciu konsumpcji i inwestycji krajowych. Znaczący napływ kapitału, głównie z dzięki oczekiwanemu napływowi transferów z UE, przyczyni się do spadku zadłużenia zewnętrznego, które wyniesie średnio 12,6 proc. PKB w 2021-22 r. (mediana koszyka „A” to 3,2 proc.), wobec szacowanych 16,3 proc. w 2020 r.” – napisano.

Podobnie jak w poprzednich latach przy wyznaczaniu ostatecznej oceny ratingowej Fitch zdecydował się obniżyć poziom ratingu wynikający z modelu („A”) o jeden poziom: do „A-„, z uwagi na gorszą pozycję zewnętrzną kraju w porównaniu do państw z koszyka.

Fitch: polski system bankowy jest stabilny

Fitch ocenia, że polski system bankowy jest stabilny, dobrze dokapitalizowany, o dobrej jakości aktywów oraz zyskowny.

Agencja odnotowuje, że ryzyko prawne związane z kwestią walutowych kredytów hipotecznych dla banków wzrosło, a ostateczne skutki finansowe rozwiązania tej sprawy są wciąż niepewne.

„Udział niekorzystnych dla banków wyroków sądowych wzrósł w ostatnim czasie, przy czym skala apelacji banków oraz generalnie powolne tempo prowadzenia postępowań oznaczają, że w scenariuszu bazowym koszty dla banków zostaną rozłożone w czasie, zaabsorbowane odpisami na zyski, albo jedynie w umiarkowanym stopniu osłabią pozycję kapitałową” – napisano.

Propozycja szefa KNF ws. kredytów frankowych

Według Fitch przyjęcie propozycji szefa KNF, by doszło do przewalutowania kredytów FX po kursie zaciągnięcia albo mocno negatywne orzeczenie Sądu Najwyższego mogłoby skutkować „znacznymi” stratami banków, które posiadają istotne portfolio kredytów hipotecznych FX.

Fitch ocenia, że Polska gorzej od państw z koszyka radzi sobie w rankingu wskaźników governance WGI Banku Światowego, przy szczególnie dużej różnicy w komponencie odnoszącym się do praworządności.

Napięte relacje Polski z UE

„Odzwierciedla to kilkuletni trend percepcji, że w Polsce pogarsza się niezależność wymiaru sprawiedliwości, co jest wzmacniane przez antagonistyczne relacje z UE” – napisano w raporcie.

„Relacje Polski z UE pozostaną napięte, jednakże nie spodziewamy się, by doszło do ich nieodwracalnego załamania, gdyż krajowe nastroje pozostają mocno proeuropejskie, a fundusze unijne są istotnym motorem inwestycji i wzrostu” – dodano.

Głównymi czynnikami, które mogą doprowadzić do podwyższenia ratingu są:

– konsolidacja fiskalna w średnim terminie, która prowadziłaby do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB;

– trwała poprawa w finansach zewnętrznych kraju, w tym dalszy spadek relacji długu zewnętrznego neto do PKB;

– wzrost PKB wspierający szybszą konwergencję dochodów w kierunku mediany państw z koszyka ratingowego „A”.

Wśród najważniejszych czynników, które mogłyby doprowadzić do obniżenia ratingu Fitch wymienia:

– trwały wzrost zadłużenia rządowego, na przykład niepowodzenie w konsolidacji finansów publicznych, materializacja zobowiązań warunkowych lub osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego w średnim terminie;

– pogorszenie się standardów governance lub klimatu biznesowego, które odbiłoby się negatywnie na gospodarce.

Fitch rozpoczął wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje – 2 kwietnia ocenie kredytowej Polski przyjrzy się S&P Global Ratings, a 30 kwietnia Moody’s.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. 

Źródło: PAP BIZNES