Advertorial: Huawei zmodernizował część sieci WAN w PKP Polskich Liniach Kolejowych SA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sieć WAN PKP Polskich Linii Kolejowych SA została zmodernizowana dzięki zastosowaniu rozwiązań Huawei, takich jak routery AR2240, Huawei Dynamic Smart VPN oraz system eSight, który zapewnia łatwiejsze zarządzanie urządzeniami sieciowymi. Projekt objął zasięgiem aż 4000 pracowników firmy.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA jest zarząd- cą narodowej sieci linii kolejowych, która liczy ponad 18,5 tys. kilometrów. Firma jest odpowiedzialna za synchronizację ruchu ponad 6000 pociągów pasażerskich i to- warowych uruchamianych każdego dnia przez 82 przewoźników kolejowych. W cią- gu roku jest to ponad 2,3 mln przejazdów. PLK odpowiada również za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w całej Polsce

Od kilku lat priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych SA jest działalność in- westycyjna, która dotyczy budowy, mo- dernizacji i odtworzenia infrastruktury kolejowej. Nadrzędnym celem przepro- wadzanych projektów jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości trans- portu kolejowego, a także utworzenie zintegrowanego systemu transportu kolejowego w ramach Unii Europejskiej. Dobiegają końca ogromne inwestycje o znaczeniu ogólnopolskim i regional- nym, współfinansowane z funduszy UE i budżetu państwa w perspektywie finansowej 2007-2013. Planowane są kolejne na lata 2014-2020.

PLK jest również w fazie szeroko pojętych zmian optymalizacyjnych. „Technologie IT są najlepszym katalizatorem zmian i optymaliza- cji. Już dzisiaj w działaniu naszych kluczowych procesów biznesowych, takich jak konstruk- cja rozkładu jazdy czy zarządzanie ruchem kolejowym, technologie informatyczne mają niebagatelne znaczenie i dają wielki potencjał do rozwoju usług oraz wprowadzania zmian w całej organizacji” – mówi Rafał Zbiróg, dyrektor Biura Informatyki w PKP Polskich Liniach Kolejowych SA. „Wsparcie IT dla pro- cesów biznesowych będzie na pewno jeszcze większe. Biznesowe usługi IT (np. zaawan- sowane rozwiązania zarządzania ruchem) stają się krytyczne dla działania kluczowych procesów w firmie. Stąd też konieczność za- pewnienia podstawowych usług infrastruktu- ralnych, takich jak sieć teleinformatyczna, na najwyższym poziomie” – dodaje.

Modernizacja infrastruktury należącej do PLK objęła także sieć rozległą (WAN) tej spółki. W tym roku dokonano wymiany routerów, które zostały włączone do sieci WAN narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej jeszcze w 2006 roku. „Były to już bardzo stare rozwiązania, które coraz częściej się psuły. To był jeden z powodów ich wymia- ny” – wspomina Tomasz Wanot, Project Ma- nager w Biurze Informatyki PLK. „Chcieliśmy również zapewnić w jednostkach terenowych wysoką dostępność do systemów centralnych, z których one korzystają, i udostępnić nowe funkcje” – dodaje. Projekt zakończono w czerwcu 2015 roku.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI