1,5 mld zł na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych w MŚP

1,5 mld zł na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych w MŚP
Fot. stock.adobe.com/prat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
25 marca startuje nabór w konkursach kolejnej odsłony działania "Badania na rynek". O wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się firmy, chcące wdrożyć innowacyjne produkty w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nowością jest dodatkowy konkurs na projekty realizujące postulaty programu Dostępność Plus.

O wsparcie z @parpgovpl mogą ubiegać się firmy, chcące wdrożyć innowacyjne produkty w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych #PARP #MSP

Podobnie jak w poprzednich latach, osobną pulę przewidziano dla małych i średnich firm inwestujących w miastach średnich. Łączny budżet na Badania na rynek to aż 1,5 mld zł!

Badania na rynek to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP. Program obejmuje w tym roku trzy konkursy prowadzone równolegle. Pierwszy – ogólny, z pulą środków 850 mln zł, kierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski. Drugi – miasta średnie, z budżetem 550 mln zł  adresowany jest do firm, które planują zrealizować swoje projekty w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista dostępna na stronie PARP). Przedsiębiorcy, których produkty uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w dodatkowym konkursie z dopiskiem Dostępność Plus i budżetem 100 mln zł.

Badania na rynek – podstawowe informacje

Termin składania wniosków: od 25 marca do 8 maja 2019 r.

Pula środków:
konkurs ogólny – 850 mln zł
(w tym 81 mln zł dla woj. mazowieckiego)

konkurs dla miast średnich – 550 mln zł
(w tym 49,5 mln zł dla woj. mazowieckiego)

konkurs Dostępność Plus – 100 mln zł
(w tym 9 mln zł dla woj. mazowieckiego)

Wkład własny: minimum 30%

Więcej informacji: https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek

Ze wsparcia mogą skorzystać firmy, które chcą wdrożyć wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, usługami lub procesami technologicznymi.

W  konkursie dedykowanym realizacji programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.

Co nowego?

Program prowadzony od 2015 r. ewoluował tak, by umożliwić skorzystanie ze środków większej liczbie przedsiębiorców i lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą lokalizacji w konkursie dla miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie.

Nowością jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Dzięki tym zmianom z programu będzie mogła skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Szansę na dofinansowanie mają zarówno dużo mniejsze projekty, jak i te z dużo wyższymi kosztami*. W konkursie mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70% dofinansowania. 

Wnioski można składać od 25 marca do 8 maja 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie PARP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparciem mogą być objęte m.in.:

  • wydatki na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  • koszty zakupu nieruchomości,
  • roboty budowlane, w tym np. budowa nowych linii technologicznych oraz hal produkcyjnych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy:

  • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy;
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro- i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy);
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej Badań na rynek.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / PARP