Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kw. 2020 r. w górę o 38 proc. rdr, wzrósł do 23,6 mln zł

Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kw. 2020 r. w górę o 38 proc. rdr, wzrósł do 23,6 mln zł
Fot. Materiały prasowe BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2020 roku wyniósł 23,6 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. rdr - poinformował bank w raporcie.
#Zysk netto grupy @BOS__Bank w I kwartale 2020 roku wyniósł 23,6 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. rdr #BOSBank

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w I kwartale 103 mln zł, czyli pozostał na poziomie ubiegłorocznym, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 29,7 mln zł, czyli wzrósł o 10 proc.

BOŚ Bank podał, że w wyniku prowizyjnym najbardziej wzrosły przychody z tytułu usług maklerskich (o 32,6 proc.). Marża odsetkowa wynosi 2,2 proc.

Koszty w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 99,8 mln zł

Koszty w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 99,8 mln zł, spadając 10 proc. rdr, głównie na skutek niższej składki na BFG. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I kwartału 2020 roku wyniosły 20,5 mln zł wobec 32,1 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: Prezes BOŚ: utrzymanie rodzimych firm i miejsc pracy to priorytet >>>

Wskaźnik koszty/dochody przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wyniósł 56 proc. wobec 62,9 proc. w 2019 r.

Odpisy wyniosły 22,7 mln zł, czyli były 186 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wpływ na wynik odpisów miały wyższe odpisy zarówno w pionie klientów indywidualnych o 10,5 mln zł, jak i w pionie klientów instytucjonalnych o 4,3 mln zł.

Bank utworzył w ciężar I kwartału 2020 roku rezerwę na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w wysokości 1,2 mln zł.

Wpływ obniżki stóp procentowych

Bank szacuje, że dotychczasowe redukcje stóp procentowych wpłyną na obniżenie wyniku odsetkowego w 2020 roku, w stosunku do wartości planowanych, o około 35-50 mln zł.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: BOŚ Bank: decyzje RPP ws. stóp procentowych obniżą zysk netto grupy o 35 – 50 mln zł w 2020 r. >>>

Suma bilansowa grupy na koniec marca 2020 roku wyniosła 19.529,1 mln zł i była wyższa o 5,6 proc. w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019 roku.

Bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 576,9 mln zł

W okresie styczeń-marzec 2020 roku bank udzielił kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na kwotę 576,9 mln zł, tj. o 48,8 proc. mniej niż rok wcześniej). Sprzedaż klientom instytucjonalnym zmniejszyła się o 54,5 proc., a klientom indywidualnym wzrosła o 28,2 proc.

Kwota nowych kredytów proekologicznych w I kwartale 2020 roku wyniosła 319 mln zł i była o 49,3 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych (86 proc.).

Bank podał, że na koniec I kwartału 2020 roku przed sądami zawisło łącznie 117 spraw przeciwko niemu dotyczących kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 20,44 mln zł.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: BOŚ Bank: 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r. >>>

BOŚ poinformował że bilans dotychczas prawomocnie zakończonych spraw kształtuje się dla niego korzystnie.

„Po I kwartale 2020 roku zostały zaktualizowane modele służące szacowaniu związanych z tym ryzyk i poziomu rezerw na ich pokrycie. W oparciu o otrzymane wyniki, Bank zdecydował o dotworzeniu odpisów związanych z przedmiotowymi sprawami w ciężar I kwartału 2020 roku w kwocie 3,3 mln zł”- napisano w raporcie.

Łącznie na ryzyko prawne związane z kredytami i pożyczkami powiązanymi z kursem walut obcych rezerwy wynoszą 26,5 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 15,98 proc.

Poniżej wybrane dane finansowe grupy BOŚ w I kwartale 2020 roku i ich porównanie w ujećiu rok do roku. (w mln zł)

 I kw. 2020I kw. 2019rdr
Wynik odsetkowy103,0103,00%
Wynik z prowizji29,727,010%
Koszty ogółem99,8110,9-10%
Saldo rezerw-22,7-7,9186%
Zysk netto23,617,138%

BOŚ Bank zakłada rewizję celów strategii do 2021 r. z związku z pandemią koronawirusa

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje rewizję strategii do roku 2021 w związku z pandemią COVID-19 i może przedstawić nowe założenia przy okazji publikacji wyników za I połowę tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu.

„Na ten temat [rewizji strategii] będziemy mogli porozmawiać szerzej przy okazji publikacji wyników półrocznych. Przygotowujemy się do tego tematu” – powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil podczas wideokonferencji.

„W naturalny sposób wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ścieżka wyników nie uwzględniała czynników o charakterze globalnym, pandemicznym, wpływającym nie tylko na cały sektor bankowy, ale i na całą globalną gospodarkę. Te czynniki, które wpływają na pogorszenie sytuacji będą wymagały rewizji założeń strategii, którą publikowaliśmy w 2016 roku, a aktualizowaliśmy w 2018 roku” – dodał.

Cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ w perspektywie na lata 2018-2021 to zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,7% wskaźnik (C/I) poniżej 47%, koszty ryzyka poniżej 0,75%. Bank zakłada także udział kredytów proekologicznych w portfelu ogółem powyżej 40% na koniec 2021 r.

W I kw. bank nie odnotował negatywnych zdarzeń zw. z COVID-19, które by wpłynęły na wyniki finansowe.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

„W pierwszym kwartale po raz kolejny udało nam się zrealizować wynik lepszy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost sięga 38%. Grupa BOŚ poprawiła wskaźnik koszty do dochodów do 56%” – powiedział prezes Bogusław Białowąs podczas wideokonferencji.

„Poszukujemy wejścia w nowe branże i nowe formy finansowania, dywersyfikując portfel. Naszym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu finansowania projektów ekologicznych w portfelu ogółem. Udział ten stanowi ponad połowę nowej sprzedaży. W detalu zwiększamy udział wyżej marżowych kredytów gotówkowych, a ograniczamy udział kredytów hipotecznych” – powiedział dyrektor.

„Portfel kredytowy nam rośnie, odzwierciedla się to w koszcie rezerw. Bank stosuje ostrożnościowe podejście do ryzyka” – zaznaczył Vytlacil.

Jak poinformował dyrektor, w I kw. 2020 r. koszty finansowania spadły w kluczowych segmentach – w depozytach terminowych i bieżących były niższe o ok. 7 pkt proc. r/r.

„Spodziewamy się, że trend obniżania kosztowości tej strony bilansu będzie kontynuowany, również w związku z obniżką stóp procentowych, co przełoży się na wynik” – powiedział Vytlacil.

Wakacje kredytowe

BOŚ Bank, podobnie jak inne banki w związku z pandemią COVID-19 umożliwił swoim klientom zawieszenie spłaty rat kapitałowych kredytu na 3 miesiące.

„Odnotowaliśmy wnioski naszych klientów – ponad 3260 sztuk kredytów – tylu klientów zwróciło się do banku i ci klienci tymi wakacjami zostali objęci na łączną kwotę przesunięcia rat kapitałowych o 56 mln zł” – powiedział prezes.

Bank podał w raporcie, iż szacuje, że wyrok tzw. małego TSUE w przyszłych kwartałach może spowodować wzrost roszczeń konsumentów o zwrot części kosztów z tytułu wcześniejszych spłat kredytów oraz związany z tym wzrost liczby postępowań sądowych. Bank utworzył w ciężar I kwartału 2020 roku rezerwę na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w wysokości 1,2 mln zł.

„Wzrost kosztów wynikający z utworzenia rezerw z tytułu wyroków TSUE w zakresie portfela kredytów walutowych oraz w sprawie uprawnienia konsumenta do obniżki kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty kwoty należnej na podstawie umowy o kredyt w łącznej kwocie 4,5 mln zł, został zbilansowany poprawą wyników w obszarze biznesowym” – podano w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews