Zmiany w KRS a poszerzenie jawności w obrocie gospodarczym

Zmiany w KRS a poszerzenie jawności w obrocie gospodarczym
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Procedowany projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości związany jest z ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wchodzi w życie 15 marca 2018 r.

Zmiany w kodeksie pracy: pracodawcy przeciw uzasadnianiu wypowiedzenia umowy na czas określony #BCC

Nowelizowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie z 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze, które z dniem wejścia w życie ww. ustawy utraci moc.

Projektowane rozporządzenie zawiera rozwiązania w istotnej mierze stanowiące powtórzenie rozwiązań obecnie obowiązujących. W pozostałym zakresie zawiera ono rozwiązania techniczne związane z nowymi rozwiązaniami przyjętymi na gruncie regulacji ustawowej. W tym zakresie w szczególności wskazać należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy o KRS w nowym brzmieniu Centralna Informacja (Krajowego Rejestru Sądowego) udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. Względem dotychczas obowiązujących rozwiązań oznacza to poszerzenie udostępnianych nieodpłatnie informacji o informacje pełne.

Brak weryfikacji wydruków

Znalazło to swoją regulację na poziomie procedowanego rozporządzenia – w szczególności w § 10 ust. 1 wskazano, iż Centralna Informacja zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy udostępnia na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu i pełnemu, w celu samodzielnego pobrania ich wydruku komputerowego. Co istotne, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe również pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację (art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS w nowym brzmieniu).

W procedowanym rozporządzeniu zrezygnowano z dotychczasowych zapisów, które wskazywały informacje konieczne na wydruku dla jego uwiarygodnienia (w tym w szczególności identyfikatora wydruku). Wydaje się, iż rezygnacja z mechanizmu weryfikacji wydruków przy pomocy identyfikatora wydruku nie powinna wpłynąć ujemnie na bezpieczeństwo obrotu (możliwość ta nie była powszechnie stosowana w praktyce), a ewentualna weryfikacja informacji, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu i pełnemu będzie mogła następować poprzez nieograniczony dostęp do tych informacji za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co zmienia ustawa o KRS?

Projektowane rozporządzenie zawiera również techniczne rozwiązania dotyczące zapewnienia współpracy Rejestru z systemem integracji rejestrów, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o KRS w nowym brzmieniu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa wspólnotowego.

Istotne zmiany związane są z kwestią udostępniania przez Centralną Informację dokumentów finansowych z tzw. repozytorium dokumentów finansowych. Zmiany te jednak wynikają z regulacji ustawowej, a regulacja na poziomie rozporządzenia przesądza jedynie ich udostępnianie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (bezpłatnie) oraz że kryterium wyszukiwania dokumentów udostępnianych na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o KRS (w nowym brzmieniu) jest numer KRS.

Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 1 ustawy KRS w nowym brzmieniu, dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Do repozytorium dokumentów finansowych są składane dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości (ust. 2). Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych (ust. 3). Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia dokumenty z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych (ust. 4).

Powyższe rozwiązanie wprowadzi znaczne poszerzenie jawności w obrocie gospodarczym, wynikające nie tyle z formalnego zakresu dostępu do dokumentów sprawozdawczych, a ww. sposobu ich udostępniania – w art. 69 ustawy o rachunkowości, powołanym w ww. przepisie ustawy o KRS w nowym brzmieniu, jest bowiem mowa o m.in. o rocznym sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpisie uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdaniu z działalności (art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Procedowane rozporządzenie nie wprowadzania zmian w zakresie zgłaszania wniosków do Centralnej Informacji.

Źródło: BCC