Zmiany systemie ubezpieczeń społecznych: prezydent podpisał ustawę

Zmiany systemie ubezpieczeń społecznych: prezydent podpisał ustawę
Fot. stock.aobe.com/vivoo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Nowela dokonuje zmian także w innych regulacjach, w tym m.in. w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o emeryturach pomostowych.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

„Ustawa przewiduje zmiany w zakresie:

  1. ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty;
  2. ustalania prawa do świadczeń;
  3. usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych;
  4. usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek;
  5. prowadzonej przez ZUS gospodarki finansowej” – czytamy w komunikacie.

Zmiany zawarte w nowelizacji dotyczą m.in.

– ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej;

– wskazania, że w przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo chorobowym – ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu (nie wcześniej niż dzień złożenia zgłoszenia w ZUS) do dnia wyrejestrowania;

– wprowadzenia możliwości potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków;

– wprowadzenia możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów; 

– rozwiązania problemu tzw. emerytur czerwcowych, tj. braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu – dla osób deklarujących chęć przejścia na emeryturę w czerwcu wprowadzono sposób ustalania wysokości świadczenia w taki sposób jak w maju bieżącego roku (jeśli takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla ubezpieczonego);

Czytaj także: ZUS w ciągu dwóch lat chce przejąć rozliczanie składek za przedsiębiorców >>>

– ujednolicenia przepisów w zakresie przeliczania emerytur dla emerytów kontynuujących karierę zawodową z tzw. starego i nowego systemu;

– ujednolicenia przepisów w zakresie częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową;

– nowych zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego;

– ograniczenia przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od momentu wymagalności składek.

– likwidacji funduszu rezerwowego, który w założeniu miały tworzyć środki pozostające na koniec roku na rachunku FUS;

– nowych zasad powoływania rady nadzorczej ZUS;

– wprowadzenia przepisu jednoznacznie definiującego jakie zdarzenia na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są uznawane za wypadek przy pracy;

– wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek;

– zasad zawieszania rent socjalnych i definicji przychodów uwzględnianych przy zawieszaniu renty socjalnej,

– uproszczenia procedur przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami, kiedy jej przepisy wejdą w życie w innych terminach.

Źródło: ISBnews