Zdalna obsługa klientów europejskiego rynku finansowego wg jednolitych zasad, otwarcie konsultacji

Zdalna obsługa klientów europejskiego rynku finansowego wg jednolitych zasad, otwarcie konsultacji
Fot. stock.adobe.com / Lemau Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach prac w zakresie strategii cyfrowych finansów Unii Europejskiej, Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego ( EBA) ogłosił konsultacje w sprawie wytycznych ujednolicających standardy w zakresie zdalnej obsługi klienta w bankach, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

We wrześniu 2020 roku Komisja Europejska opublikowała Strategię Finansów Cyfrowych dla Unii Europejskiej.

Dokument ten określając strategiczny cel dla finansów cyfrowych w UE, zwraca uwagę na potrzebę działań mających na celu ograniczenia fragmentaryzacji rynku usług finansowych oraz określa priorytety, aby umożliwić konsumentom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku finansów cyfrowych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. 

Jednym z priorytetów wskazanych w tymże dokumencie Komisji było rozwiązanie problemu fragmentacji w zakresie standardów i stosowanych rozwiązań przez uczestników rynku w odniesieniu do zdalnej obsługi klienta. 

Ujednolicenie standardu ma umożliwić integrację rynku

W tym celu Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA) o wydanie wytycznych dotyczących stosowania przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w przypadku zdalnego przyjmowania klientów.

W swoim stanowisku Komisja podkreśliła, iż ocenia z dotychczasowej praktyki, że przepisy dotyczące należytej staranności wobec klienta (CDD) zawarte w IV dyrektywie AML nie zapewniają wystarczającej jasności i zbieżności w zakresie tego, co jest, a co nie jest dozwolone w kontekście obsługi o charakterze zdalnym i cyfrowym.

Wytyczne będą miały zastosowanie do wszystkich podmiotów sektora finansowego, które są objęte zakresem dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

W rezultacie oczekiwania organów nadzoru oraz działania podejmowane przez podmioty sektora finansowego w celu przestrzegania przepisów różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Ujednolicenie standardu ma umożliwić integrację rynku.

Z tego względu EBA opublikowała 10 grudnia projekt wytycznych w sprawie rozwiązań stosowanych w zakresie zdalnej obsługi klienta, otwierając jednocześnie konsultacje publiczne w tej sprawie.

Wytyczne te określają wspólne stanowisko właściwych organów w sprawie kroków, jakie powinny podjąć podmioty sektora finansowego w celu zapewnienia bezpiecznych i skutecznych praktyk w zakresie przyjmowania klientów na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz unijnymi ramami ochrony danych.

Konsultacje do 10 marca 2022 roku

Po przyjęciu niniejsze wytyczne będą miały zastosowanie do wszystkich podmiotów sektora finansowego, które są objęte zakresem dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Projekt wytycznych zakreśla wspólny standard w UE co do opracowywania i wdrażania rzetelnych, uwzględniających ryzyko zasad i procesów należytej staranności wobec klienta (CDD) w kontekście przyjmowania klientów na odległość.

Określa także kroki, jakie instytucje finansowe powinny podjąć przy wyborze narzędzi do przyjmowania klientów na odległość oraz przy ocenie adekwatności i wiarygodności takich narzędzi, w celu skutecznego wypełniania swoich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu.

Konsultacje potrwają do dnia 10 marca 2022 r. W ich ramach oprócz możliwości zgłaszania uwag w formie pisemnej, przewiduje się wysłuchanie publiczne w drugiej połowie lutego 2022 r.

Źródło: aleBank.pl