Z kart historii: 70 lat minęło… (4)

Z kart historii: 70 lat minęło… (4)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przyszłość zaczyna się dziś, a korzenie teraźniejszości stanowi przeszłość, również ta, o której tylko niewielu wie.

Jan Sosna, red. Maria Weber-Malanowska, konsultacja prezes Zbigniew Wielgosz

Świadomość tego faktu przyświecała zespołowi Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, który za zgodą prezesa zarządu Zbigniewa Wielgosza, zlecił przygotowanie obszernej monografii.

Dzięki uprzejmości kierownictwa GBS w Barlinku uzyskaliśmy możliwość publikacji materiału, który, odbiegając nieco od tego, co zwykliśmy prezentować na co dzień, dostarczy z pewnością wielu inspirujących informacji. To już trzeci – po monografiach Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej i Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, SANBanku, w Stalowej Woli – z cyklów publikacji. Być może zachęci to inne społeczności w bankach spółdzielczych do podjęcia trudu przygotowania podobnych opracowań, które z przyjemnością opublikujemy.

Lata 90. XX wieku

Bank rozrastał się, dlatego też niezbędna stała się sprawa rozbudowy jego siedziby. Modernizację prowadzono od lipca 1993 do września 1994 r. Otwarcie nowej siedziby nie wyczerpało listy ważnych dla banku wydarzeń w 1993 r. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia i planowanym przejściem na emeryturę, 17 grudnia Kazimierz Łentek złożył – po 18 latach jej efektywnego sprawowania – rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu. Stanowisko to powierzono jego dotychczasowemu zastępcy, mgr. inż. Zbigniewowi Wielgoszowi. Stanął on przed niezwykle trudnym wyzwaniem – dokonania przełomowej inwestycji w kapitał ludzki. To była teraz najpoważniejsza bariera rozwojowa banku. Zarząd pracował w złożonych i zmieniających się warunkach zewnętrznych, w sytuacji zagrożeń ekonomicznych wśród klientów i samych banków spółdzielczych. Zatrudniał 38 osób, a pracowników z wyższym wykształceniem na koniec roku było tylko dwóch. Polityka kadrowa zarządu zmierzała do podniesienia udziału pracowników z wyższym wykształceniem w strukturze zatrudnienia. Skierowano więc na przeszkolenia w formie kursowej do ośrodka GBW S.A. w Błażejewku 6 osób, a nowy prezes zarządu podjął studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, które zostały zakończone stażem w Holandii.

W czerwcu 1994 r. Sejm uchwalił ustawę „O restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej”. Zakładała ona utworzenie w 1995 r. trójszczeblowego holdingu banków spółdzielczych.

Zarząd GBS w Barlinku już wcześniej, bo 24 maja 1994 r., został upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej do negocjowania umowy o zrzeszeniu się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Umowa zrzeszenia między GBW S.A. w Poznaniu a GBS w Barlinku została zawarta 30 czerwca 1995 r., anulowano równocześnie wcześniej zawarte umowy zrzeszenia (z 1991 i 1993 r.).

GBS w Barlinku systematycznie się rozwijał. 31 grudnia 1996 r. stan kredytów wzrósł o 155%, a jest to pozycja aktywów, która ma bardzo istotny wpływ na rentowność instytucji. Na podkreślenie zasługuje także zmniejszenie się udziału kredytów nieregularnych. Kapitał własny banku osiągnął wartość 2047,5 tys. zł, z czego fundusz udziałowy, składający się z udziałów członków, zwiększył się o 91%, co było głównie wynikiem przyłączenia do GBS banków spółdzielczych w Krzeszycach i Witnicy, utworzony też został nowy oddział w Dębnie Lubuskim.

Po stronie korzyści trzeba zapisać wzrost liczby członków, do 2810, na koniec 1996 r. Stało się tak, bowiem banki w Krzeszycach i Witnicy posiadały 1743 członków. Największy przyrost odnotowano w grupie rolników (z 351 do 780), zwiększyło się również zatrudnienie pracowników z 43 w 1995 r. do 76 osób pod koniec 1996 r. Nadal intensywnie szkolono pracowników – 26 osób zaliczyło kursy w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym GBS w Błażejewku, trzy osoby ukończyły Studium Zawodowe Bankowości, a jedna rozpoczęła Podyplomowe Studia Bankowości Spółdzielczej w Warszawie.

W marcu 1995 r. utworzono oddział w Bogdańcu, oferujący obsługę klientów upadłego banku spółdzielczego, w lipcu 1996 r. przeprowadzono połączenie z BS w Krzeszycach, otwarto punkt kasowy w centrum handlowym „Bimex”, zaś w sierpniu tego samego roku rozpoczęto prace związane z przyłączeniem BS w Witnicy i jego oddziału w Kostrzynie. Wszelkie formalności i obszerny program łączeniowy na tyle zadowoliły Narodowy Bank Polski, że wyraził zgodę i przyznał pomoc finansową na niskim oprocentowaniu (1%) w wysokości 3470 tys. zł, która zapewniła pokrycie strat przyłączanego banku.

Wszystkie osiągnięcia GBS w Barlinku, jego kondycja i prężność, skłoniły GBW S.A. w Poznaniu do uznania go za strategiczny bank dla poznańskiego zrzeszenia.

Złoty jubileusz

Jaki był stan banku przed 50. rocznicą jego działalności? Na sieć banku składało się już 11 placówek mieszczących się w Barlinku (3), Pełczycach, Witnicy, Dębnie Lubuskim i Kostrzynie oraz w gminach Bogdaniec, Krzeszyce ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI