Wzrost PKB przyspieszył do 5,1 proc. w całym 2018 r. Wstępny szacunek GUS

Wzrost PKB przyspieszył do 5,1 proc. w całym 2018 r. Wstępny szacunek GUS
Fot. stock.adobe.com/Leo Lintang
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 5,1% r/r w 2018 r. wobec 4,8% wzrostu w poprzednim roku, podał wstępne szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2018 r. był realnie wyższy o 5,1% r/r, wobec 4,8% w 2017 r. #PKB #GUS #statystyki #gospodarka @GUS_STAT

W 2018 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 5,3% wobec wzrostu o 4,9% w 2017 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,3%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 4,5% (w 2017 r. wzrost odpowiednio: 4,5% i 4,9%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 9,2% w 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3% (wobec wzrostu odpowiednio o 6,2% oraz o 3,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,1% wobec 17,7% w 2017 r.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. wzrosła o 5,0% r/r wobec wzrostu o 4,7% w 2017 r., podał także GUS. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 5,5% w ub.r. (wobec wzrostu o 5,2% w 2017 r.), wartość dodana brutto w budownictwie wzrosła o 17,0% w ub.r. (wobec wzrostu o 6,5% w 2017 r.). W handlu i naprawach wskaźnik ten wzrósł o 4,8% (wobec wzrostu o 4,9% w 2017 r.).

Czytaj także: Wzrost gospodarczy najwyższy od 11 lat >>>

Największy wpływ na wzrost PKB miał popyt krajowy 

Największy wpływ na PKB w 2018 r. miał popyt krajowy, w tym szczególnie spożycie w sektorze gospodarstw domowy, poinformował prezes GUS Dominik Rozkrut.

„Największy wpływ na PKB w ubiegłym roku z pewnością miał  m.in. popyt krajowy, a w szczególności spożycie w sektorze gospodarstwo domowych. Pozytywnie należy również ocenić udział nakładów brutto na środki trwałe” – powiedział Rozkrut podczas konferencji.

Wpływ popytu krajowego na PKB w 2018 r. wyniósł 5,1% wobec 4,7% w 2017 r. Z kolei wpływ spożycia ogółem wyniósł 3,3% w 2018 r. wobec 3,5% w 2017 r., w tym spożycie sektorze gospodarstw domowych wyniósł odpowiednio o 2,6% i 2,9%. Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniosły 1,3%, a w poprzednim roku było to 0,7%.

Czytaj także: Zaskakujące spowolnienie wzrostu inwestycji w IV kw. 2018 r. >>>

Zdaniem prezesa GUS, w 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w mniejszym stopniu niż przed rokiem. W IV kw. wzrost ten był najwolniejszy od początku roku.

Według wstępnych szacunków, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w 2018 r. były o 2,1% wyższe wobec 2,9-proc. wzrostu w 2017 r. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej w ub. r. wzrosły o 2,7% wobec 0,6% wzrostu w 2017 r.

GUS szacuje także, że w 2018 r. sprzedaż detaliczna ogółem (w cenach stałych) wzrosła o 4,5% wobec wzrostu o 5,5% w 2017 r.

Według wstępnych szacunków, produkcja budowlano-montażowa ogółem w 2018 r. była o ok. 14% wyższa niż w poprzednim roku (wzrost o 10,9% w 2017 r.), Szacuje się, że produkcja sprzedana przemysłu ogółem była w 2018 r. o 5,8% większa niż przed rokiem ( w 2017 r. zanotowano wzrost o 6,2%).

Jak podał GUS, wg wstępnych szacunków w 2018 r. globalna produkcja rolnicza spadła o 4,1%, na co wpływ miał znaczny spadek produkcji roślinnej – o 12,4%, przy wzroście produkcji zwierzęcej o 3,6%.

W 2018 r. kluczowe znaczenie dla wzrostu PKB miał popyt krajowy, którego główne składowe tj. popyt konsumpcyjny i popyt inwestycyjny odpowiadały odpowiednio w ok. 51% i ok. 25% za wzrost gospodarki narodowej, podał GUS.

Wyhamowanie wzrostu PKB w 2019 r.

Wzrost PKB na poziomie 5,1% w ubiegłym roku oznacza, że polska gospodarka weszła w 2019 rok w bardzo dobrej kondycji, ale oczekiwane jest łagodne wyhamowanie wzrostu – do ok. 4% w br., wynika z komentarza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz.

„Polska gospodarka wciąż w czołówce. Po bardzo dobrym 2017 r., 2018 jest jeszcze lepszy. Według wstępnych szacunków GUS, wzrost gospodarczy wyniósł 5,1% (po trzech kwartałach to 5,2%). To jeden z najlepszych  wyników w Europie. Należy zaznaczyć, że solidne fundamenty polskiej gospodarki okazały się odporne w obliczu pogarszającej się sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu, tj. większego od oczekiwanego spowolnienia gospodarczego w strefie euro, w szczególności w Niemczech czy narastającej niepewności związanej ze sposobem w jaki Wielka Brytania opuści Unię Europejską” – napisała minister w komentarzu.

Wskazała, że główną siłą napędową naszej gospodarki pozostała konsumpcja prywatna, która w całym 2018 r. wzrosła o 4,5% (r/r). Dobra sytuacja gospodarstw domowych wspierana jest również przez: 1) wzrost wysokości przeciętnych wynagrodzeń (w 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,1%), 2) niską stopę bezrobocia (w XII 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8%) oraz 3) relatywnie niską inflację (w 2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 1,6%),co zwiększa ich siłę nabywczą.

„W 2018 r. wyraźnie widoczny był także oczekiwany wzrost inwestycji prywatnych i publicznych (nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3%), co świadczy m.in. o zwiększonej aktywności przedsiębiorstw w tej sferze” – czytamy również.

„Jeśli chodzi o prognozy na ten rok, oczywiście chciałabym, aby udało nam się powtórzyć wynik z 2018 r. I wierzę w siłę polskich przedsiębiorców. Jednak realnie patrząc – zgodnie z cyklem koniunkturalnym i w ślad za globalnym spowolnieniem, oczekujemy, że w bieżącym roku nasza gospodarka będzie łagodnie wyhamowywać – do wzrostu o ok. 4%, co wciąż jest bardzo solidnym wzrostem (wg ustawy budżetowej 3,8%)” – powiedziała także Emilewicz, komentują wstępne dane GUS za 2018 rok.

Sytuacja ekonomiczna w UE czynnikiem ryzyka dla polskiego PKB

Sytuacja ekonomiczna w Unii Europejskiej będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

„Po wyraźnym spowolnieniu w trzecim kwartale, koniec ubiegłego roku przyniósł stabilizację tempa wzrostu w gospodarce europejskiej na niskim poziomie. W IV kw. 2018 r. PKB zwiększył się o 0,3% (kw/kw, wyrównane sezonowo) w Unii Europejskiej (UE), a w strefie euro (EA) o 0,2%, co przełożyło się na dalsze pogorszenie rocznych dynamik wzrostu do odpowiednio 1,5% oraz 1,2%. W efekcie w całym 2018 r. tempo wzrostu PKB było wyraźnie niższe niż rok wcześniej  (1,9% dla UE wobec 2,4% w 2017 r.)” – czytamy w komentarzu minister Czerwińskiej do wstępnych danych dotyczących wzrostu PKB za IV kw.

Według wstępnych danych za IV kw. 2018 r. PKB  w strefie euro wzrósł o 1,2% r/r.

„W dużej mierze przyczyniły się do tego gorsze wyniki gospodarki niemieckiej, która w ubiegłym roku odnotowała wzrost PKB na poziomie jedynie 1,5% (najsłabszy wynik od 2014 r.). Pogarszanie koniunktury w Niemczech może niepokoić ze względu na silne powiązania handlowe naszego kraju z tą gospodarką, m.in. poprzez udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. W tym kontekście sytuacja ekonomiczna w UE będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB” – czytamy także.

Źródło: ISBnews