Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2017 roku

Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2017 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie dane dotyczące 16 976 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Przedmiotem analizy były osiągnięte przez nich wyniki finansowe w I kw. br. Okazało się, iż wyniki te były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

A jak to wygląda w szczegółach? Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I kwartale 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 8,9%). Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 11,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 11,3%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 94,9% przed rokiem do 94,6%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 11,4%, a koszty tej działalności – 11,2%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 33,4 mld zł i był wyższy o 15,1% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 2,8 mld zł i był wyższy o 0,2 mld zł niż przed rokiem.

Zanotowano także poprawę wyniku na operacjach finansowych (0,4 mld zł wobec minus 1,1 mld zł przed rokiem). Wynik finansowy brutto wyniósł 36,6 mld zł wobec 30,5 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,7 mld zł wobec 5,1 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 29,9 mld zł i był wyższy o 17,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 38,8 mld zł i był wyższy o 14,1% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 8,9 mld zł i zwiększyła się o 3,9%. Zysk netto wykazało 67,9% ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,1% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 79,1% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 76,1% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,5% jednostek (przed rokiem 75,9%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 85,8% (wobec odpowiednio 81,6% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 94,6% (wobec 94,9% przed rokiem), a wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 5,1% (wobec 4,9% przed rokiem). Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,1% do 5,4% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,2% do 4,4%.

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z minus 0,7% do 12,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 7,8% do 12,0%), pozostałej działalności usługowej (z 6,4% do 8,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 2,2% do 3,8%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,2% do 9,9%) oraz przetwórstwie przemysłowym (z 5,2% do 5,6%).

Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w budownictwie (z 1,2% do minus 1,1%), informacji i komunikacji (z 6,4% do 4,3%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 4,4% do 3,6%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami (z 6,5% do 6,0%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (z 2,6% do 2,3%).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł podobnie jak przed rokiem 37,4%, a płynności finansowej II stopnia 103,7% (wobec 102,8% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 49,5% przedsiębiorstw (wobec 50,2% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało podobnie jak przed rokiem 11,9% badanych przedsiębiorstw.

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział zużycia materiałów i energii (o 0,9 p.proc.). Zmniejszył się udział wynagrodzeń, podatków i opłat, amortyzacji oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,2 p.proc.), ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (o 0,1 p.proc.).

Udział usług obcych pozostał na niezmienionym poziomie. Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 49,7% wykazało w I kwartale br. sprzedaż na eksport (49,0% rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 16,5% wyższy niż przed rokiem. Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 25,0% do 26,1%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 74,6% przedsiębiorstw wobec 76,1% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy poprawie i były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W I kwartale br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 21,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 0,4% niższe niż przed rokiem (w I kwartale ub. roku notowano spadek o 8,9%). Obniżyły się nakłady na budynki i budowle (o 11,1%). Wzrosły nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,1%) oraz na środki transportu (o 7,0%). Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 68,2% (przed rokiem 64,2%).

Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w górnictwie i wydobywaniu (o 22,2% wobec wzrostu przed rokiem o 1,9%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 13,8% wobec spadku o 38,3%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,5% wobec spadku przed rokiem o 16,7%).

Wzrosły natomiast nakłady m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 14,5% wobec spadku przed rokiem o 2,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 13,4% wobec wzrostu przed rokiem o 24,8%), informacji i komunikacji (o 6,5% wobec wzrostu o 5,9%), przetwórstwie przemysłowym (o 6,0% wobec wzrostu o 8,0%).

Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej, a są prezentowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Czytaj więcej:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-pierwszym-kwartale-2017-r-,12,27.html

Bogdan Koblański