Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2017 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2017 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Są powody do zadowolenia. Pierwsze trzy miesiące br. były lepsze niż przed rokiem. Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 1 024,3 mln zł i był wyższy o 67,5% niż w I kwartale 2016 r.

Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) mimo pogorszenia wyników zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) – podkreśla w swym najnowszym raporcie Główny Urząd Statystyczny. Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec marca 2017 r. to 189 983,9 mln zł (wzrost w skali roku o 4,9%), z tego na dział I przypadało 104 737,1 mln zł, a 85 246,8 mln zł na dział II.

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowi składka. W I kwartale 2017 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 15 958,3 mln zł (więcej o 18,4% niż w I kwartale 2016 r.), z czego 6 123,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 9 834,5 mln zł działu II.

W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I kwartale 2017 r. wyniosły 10 445,6 mln zł i były wyższe o 17,5% niż w I kwartale 2016 r., w dziale I wzrosły do 5 667,4 mln zł, a w dziale II do 4 778,2 mln zł.

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 1 024,3 mln zł i był wyższy o 67,5% niż w I kwartale 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 484,9 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 539,4 mln zł.

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 1 239,8 mln zł i był wyższy o 63,3% niż w I kwartale 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zmniejszył się do 639,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych zwiększył się do 600,5 mln zł.

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 40,9%, a zakładów działu II – 59,1%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 47,3% i 29,8% wartości składek przypisanych brutto tego działu. W dziale II największą pozycję (61,1% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 39,3% i wyniosły 5 403,6 mln zł.

Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5%. W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 33,1 mln zł wobec 53,6 mln zł zysku w I kwartale 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 87,7 mln zł (342,1 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 83,9 mln zł wobec 126,1 mln zł straty w I kwartale 2016 r.

Szczegóły:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyniki-finansowe-zakladow-ubezpieczen-w-pierwszym-kwartale-2017-roku,7,28.html

Bogdn Koblański