Wydarzenia: Intranet w Grupie BPS

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Portal intranetowy dla pracowników Banku BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych działa już od ponad pół roku. Widoczne dziś efekty są wynikiem zaangażowania wielu pracowników, nie tylko Banku BPS, ale również spółki IT BPS.

Skuteczne i przyjazne narzędzie nowoczesnej komunikacji

Zanim wymyślono intranet, w przedsiębiorstwach odbywały się co chwila spotkania pracowników z kierownictwem, a najświeższe infor­macje udostępniano w zakładowych gablotach i gazetkach. Ten sposób ko­munikacji jest już dziś anachroniczny. W szybko zmieniającym się otoczeniu rośnie potrzeba bezpośredniego i nie­zwłocznego docierania do pracowni­ków z informacją o istotnych dla funk­cjonowania i kondycji firmy zmianach przepisów, wewnętrznych procedur, o nowościach produktowych czy dzia­łaniach marketingowych. Rosną także oczekiwania samych pracowników odnośnie dostępu do informacji i efek­tywności komunikacji.

Te potrzeby realizuje intranet, czy­li platforma komunikacji wewnątrz­firmowej dostępna dla pracowników. Dostęp do informacji, jaki zapewnia intranet, poprawia jakość pracy oraz pozwala efektywnie zarządzać wiedzą i pracownikami. Profesjonalny por­tal intranetowy to narzędzie umoż­liwiające pracownikom i zespołom projektowym dzielenie się efektami pracy, ułatwiające pracę zespołową, udostępniające informacje o przebie­gu realizacji projektu, harmonogramie oraz zapewniające dostęp do narzędzi biznesowych i edukacyjnych.

Wiele opcji i nowe rozwiązania

Bank Polskiej Spółdzielczości uru­chomił portal intranetowy dla pracow­ników swoich i banków spółdzielczych z Grupy BPS w kwietniu 2017 r. Stra­tegicznym celem było usprawnienie obiegu informacji w ramach zrzesze­nia, wzmocnienie wsparcia udziela­nego bankom spółdzielczym, oraz integracja pracowników środowiska spółdzielczości bankowej. Dostęp do portalu uzyskali kolejno: pracownicy Banku BPS, pracownicy banków spół­dzielczych z Grupy BPS, osoby zatrud­nione w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Bankowej.

Intranet Grupy BPS funkcjonuje jako wewnętrzna strona internetowa. Zamieszczane są w nim m.in.: aktual­ności istotne dla Banku BPS i banków spółdzielczych, informacje o nowych re­gulacjach nadzorczych, zmianach w pra­wie bankowym i spółdzielczym, regula­minach wewnętrznych, czy działaniach marketingowych prowadzonych w zrzeszeniu. Do intranetu przeniesiony został również przegląd mediów i serwisy ekono­miczne przygotowywane codziennie przez analityków Depar­tamentu Planowania i Analiz Banku BPS. W portalu swoje miejsce mają również: Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzesze­nia BPS i Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI