Wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych jednak nie będzie

Wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych jednak nie będzie
Fot. stock.adobe.com/burdun
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
25 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawiła się informacja, iż zrezygnowano z prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych.
Zrezygnowano z prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych #koronawirus #COVID19

Projekt rozporządzenia został przygotowany w marcu b.r. tj. bezpośrednio po uchwaleniu przepisu upoważniającego do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych.

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia wstrzymaniu miały podlegać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych z wyjątkiem tych, które dotyczą: kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz 2020 r. poz. 284, 374 i 567) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, z późn. zm.).

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Celem wydania przedmiotowego rozporządzenia miała być pierwotnie ochrona zobowiązanych

Celem wydania przedmiotowego rozporządzenia miała być pierwotnie ochrona zobowiązanych, wobec których jest prowadzone administracyjne postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych w okresie obowiązywania stanu epidemii spowodowanego przez COVID-19 albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego. Wskazać należy, iż w tamtym okresie obowiązywały liczne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarobkowej.

Rada Ministrów uznała, iż kontynuowanie prac nad projektem rozporządzenia wydaje się niecelowe

Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji dot. pandemii w Polsce i zniesienie znacznej części tych ograniczeń, Rada Ministrów uznała, iż kontynuowanie prac nad projektem rozporządzenia wydaje się niecelowe. Jak wskazano w uzasadnieniu decyzji o rezygnacji z prac nad rozporządzeniem, zniesienie większości wprowadzonych uprzednio ograniczeń powoduje, że zobowiązani mogą uzyskiwać dochody, a co za tym idzie regulować swoje zobowiązania. Podkreślono też, że jest możliwe stosowanie innych środków ochrony wobec zobowiązanych najbardziej dotkniętych skutkami epidemii, tj. wstrzymanie z urzędu w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas określony czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego przez dyrektora izby administracji skarbowej, czy też zwolnienia z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego ze względu na jego ważny interes stosownie do art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Dodatkowo wskazać należy, iż przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulujące tryb postępowania wierzycieli uprawniają również do powstrzymania się od wystawiania tytułu wykonawczego i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Uprawnienie do wstrzymania egzekucji administracyjnej przysługuje również wojewodzie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464). Zgodnie z tym przepisem, wstrzymanie egzekucji administracyjnej może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na okres nie dłuższy niż 30 dni, i może dotyczyć czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP