Wspólny Apel sektorów finansowego i rolniczego do Posłów na Sejm RP ws. skutków
ew. rozszerzenia przepisów o ochronie konsumenckiej na rolników na mocy ustawy
o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Wspólny Apel sektorów finansowego i rolniczego do Posłów na Sejm RP ws. skutków<br>ew. rozszerzenia przepisów o ochronie konsumenckiej na rolników na mocy ustawy<br>o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Fot. stock.adobe.com/ LIGHTFIELD STUDIOS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W imieniu organizacji reprezentatywnych dla rynku finansowego i rynku rolnego apelujemy o przyjęcie poprawek wprowadzonych 11 maja 2023 r. przez Senat do projektu Ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która będzie przedmiotem obrad 76. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24-26 maja 2023 r.

Nie kwestionując samej idei uregulowania lombardowej pożyczki konsumenckiej, zwracamy
uwagę, że:

• Ustawa (bez ww. poprawek) wprowadziłaby utrudnienia (wydłużenie procedur,
wymaganie od rolnika wielu dodatkowych dokumentów, dualizm oceny kredytowej tego
samego podmiotu
ws. finansowania poniżej i powyżej 255 tys. zł na cele inwestycyjne)
i podniosłaby ryzyko i koszty finansowania działalności rolniczej. Byłoby to szkodliwe dla
polskiego rolnictwa
, w tym szczególnie dla zdolności do absorpcji środków unijnych
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przez polskich rolników (rolnik korzysta powszechnie
z pożyczek leasingowych dla realizacji projektów współfinansowanych z dotacji unijnych).
• wzmocniona ochrona (konsumencka) miałaby objąć aktywa rolnika, których
w rzeczywistości nie mógłby nabyć, ponieważ w efekcie wprowadzenia Ustawy takie
aktywa byłyby dla niego za drogie;
• mniej niż 400 gospodarstw rolnych rocznie ma kłopot nadmiernym zadłużeniem
i wypłacalnością, co oznacza, że ok. 0,1% rolników, korzystających z finansowania,
stałoby się potencjalnie beneficjentami ochrony konsumenckiej w razie niewypłacalności
i poddania egzekucji (aukcji) lombardowej. Tymczasem ponad 400 tysięcy gospodarstw
rolnych, w tym wzorowo regulujących swoje zobowiązania, dotknęłyby negatywne
skutki Ustawy;

ograniczono by dostęp rolników do zewnętrznego finansowania inwestycyjnego-
w postaci pożyczek leasingowych
, mimo iż pożyczka taka nie służy finansowaniu potrzeb
konsumpcyjnych. Ze względu na istotne zwiększenie kosztów udziału w takim rynku
i poziomu ryzyka oraz brak możliwości wykorzystywania w finansowaniu specjalizacji
w zarządzaniu finansowanym sprzętem – sektor leasingowy rozważa wycofanie z oferty
pożyczek inwestycyjnych dla rolnictwa;

wyrugowanie z rynku stabilnych, przewidywalnych, atrakcyjnych cenowo i bezpiecznych
produktów finansowych
może doprowadzić do sytuacji, w której rolnicy zostaliby
zmuszeni do poszukiwania wsparcia finansowego w parabankach
i innych podmiotach
stosujących bardzo wysokie oprocentowanie i koszty pozaodsetkowe. Tym samym skutek
ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej mógłby być odwrotny do
zamierzonego;
• rozszerzenie stosowania przepisów o klauzulach abuzywnych na rolników prowadziłoby
do pogorszenia sytuacji „rolników nie-przedsiębiorców”, tj. konsumentów, którzy dziś
korzystają z pełnej ochrony konsumenckiej;
• wprowadzono by niepotrzebny element destabilizacji działającego mechanizmu
rynkowego w i tak newralgicznej sytuacji w rolnictwie
. Banki finansują obecnie rolników
na ponad 27 mld zł kredytu, z czego 57% obsługują polskie, lokalne banki spółdzielcze,
stanowiące w dużej mierze współwłasność samych rolników.
Środowisko rolnicze podkreśla przy tym także oczekiwanie długoterminowej, stabilnej
polityki finansowej, w tym kredytowej ze strony państwa wobec rolnictwa jako
strategicznego sektora gospodarki. Rolnictwo musi się rozwijać, aby sprostać
konkurencji na wspólnym rynku oraz rynkach zagranicznych.

Sygnatariusze Apelu*

Wspólny Apel sektorów finansowego i rolniczego do Posłów na Sejm RP
Źródło: BANK.pl

*Sygnatariusze: Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych, Polska Federacja Hodowców i Producentów Bydła, Wielkopolska Izba Rolnicza, Polska
Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
.

Czytaj także: Senat poprawia ustawę o pożyczce lombardowej

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP