Większość firm korzysta z usług więcej niż jednego banku

Większość firm korzysta z usług więcej niż jednego banku
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z opublikowanego 13 listopada przez Asseco Poland raportu „Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości" dla firm korzystających z usług banków równie ważne są bezpieczeństwo i innowacyjność.

86% przedsiębiorstw korzysta z usług więcej niż jednego banku – średnio są to trzy banki #HSBCBankPolska @MiesiecznikBANK @asseco_pl

Raport „Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości” powstał na podstawie badania opinii, które zostało zrealizowane przez zewnętrzną firmę badawczą, przy pomocy wywiadów telefonicznych (CATI). Partnerem raportu jest HSBC Bank Polska.

W ramach badania przeprowadzono 257 wywiadów z firmami zatrudniającymi co najmniej 200 osób oraz wykazującymi obroty w minionym roku na poziomie co najmniej 30 mln zł. W badanej grupie było 107 firm o obrotach rocznych do 100 mln zł i 50 z obrotami powyżej 100 mln zł.

Respondentami były osoby bezpośrednio współpracujące z bankami, tzw. szczebel operacyjny (główni księgowi, dyrektorzy finansowi itp.) oraz osoby zarządzające, tzw. c-levels (prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządu).

Główny typ działalności to sektor produkcyjny B2B i firmy działające zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych (72%).

Jedna firma – trzy banki

Jak wynika z badania aż 86% przedsiębiorstw korzysta z usług więcej niż jednego banku – średnio są to trzy banki, a jedna z firm z grupy powyżej 100 mln zł obrotów rocznych współpracuje z 15 bankami.

Jakie są powody korzystania z oferty wielu banków? Respondenci wskazali, że jest to głównie kwestia finansowania, a 21% – szuka najkorzystniejszej oferty bankowej. Dodatkowo firmy chcą też dywersyfikować ryzyko.

 

Ważna obsługa bankowa także poza granicami Polski

Badanie objęło trzy główne obszary: korzystanie z usług bankowych, współpracę z bankiem oraz nowe technologie w bankowości.

Respondenci oczekują, że bank będzie bezpieczny i szybko będzie reagować na ich potrzeby oraz zapytania. Twórcy raportu zwrócili w tym kontekście uwagę na rolę technologii, dzięki którym można „pilnować” czy zgłoszenia klienta są terminowo realizowane oraz informować go z wyprzedzeniem o krokach, które podejmuje bank.

Według Sebastiana Szaudela dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej w HSBC Bank Polska, ponieważ ponad 2/3 przedsiębiorstw widzi swoją przyszłość nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju, to znaczącą przewagę w obszarze obsługi firm będą miały banki, które mogą zaoferować rzeczywistą obsługę operacyjną w wielu krajach. Wiąże się to z korzystaniem z odpowiedniej struktury informatycznej i systemów globalnych.

Ważne innowacje

Jak wynika z badania, innowacyjność jest dla 82% respondentów ważnym lub bardzo ważnym atrybutem banku. Prawie 50% firm oceniło, że jest ona tak samo istotna, jak bezpieczeństwo, a dla 53% jest co najmniej tak samo ważna, jak szybkość reakcji ze strony banku. Natomiast prawie 70% udzielających odpowiedzi oceniło znaczenie innowacyjności na tym samym poziomie, co kompleksowość oferty banku.

Jak się okazuje ponad 90% badanych ocenia relację z doradcą z banku jako ważną lub bardzo ważną. Dlatego doradca powinien mieć ułatwiony dostęp do pełnej informacji o kliencie, co umożliwiają odpowiednie narzędzia informatyczne.

Klienci korporacyjni wskazują, że e-podpis oraz elektroniczny obieg dokumentów są najbardziej pożądanymi i użytecznymi, wśród innych badanych rozwiązań. Zainteresowanie budziło automatyczne lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na podstawie historycznej analizy sytuacji firmy i predykcji związanych z jej potrzebami, a także automatyczna wymiana walut na podstawie przewidywanego zapotrzebowania oraz analizy zmian kursów walut.

Nie wszystkie innowacje podobają się klientom

Wskazano w ankietach, że oba te rozwiązania wymagają doprecyzowania formy i zasad funkcjonowania. Jak się okazuje technologie takie jak: wideoweryfikacja, chat/wideochat oraz chatbot są oceniane przez klientów korporacyjnych jako nieprzydatne. Dominuje komunikacja przez telefon i pocztę elektroniczną.

 

Wnioski

Jakie wnioski z tego badania powinny wyciągnąć banki? Na pewno powinny zwrócić większą uwagę na jakość pracy doradców. Ważne jest bardziej elastyczne podejście i lepsze zrozumienia specyfiki firmy. Konieczna jest  poprawa szybkości reakcji ze strony instytucji finansowej, bo oczekiwanie na decyzję banku może mieć konsekwencje finansowe dla firmy, klienta banku.

Przedstawiciele Asseco zwracali też uwagę, że dużą rolę w przyszłości bankowości korporacyjnej może odegrać sztuczna inteligencja przy decydowaniu o zagospodarowaniu środków pieniężnych firm w produkty bankowe.