W trosce o środowisko: na co fundusze europejskie?

W trosce o środowisko: na co fundusze europejskie?
Fot. stock.adobe.com/skarie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna, dostosowanie do zmian klimatycznych to kilka pojęć, pod którymi kryją się inwestycje wspierane przez fundusze europejskie. Cel takich projektów to dbałość o zrównoważony rozwój, zapobieganie niekorzystnym zmianom w środowisku naturalnym, również poprzez stały monitoring.

#Samorządy mogą pozyskać #FunduszeUnijne na projekty dedykowane gospodarce odpadami

Charakter projektów środowiskowych sprawia, że wymagają wpisania wspólne strategie koordynowane przez instytucje rządowe i samorządy. Część środków dedykowana jest organizacjom pozarządowym i jednostkom badawczo-rozwojowym. W zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności realizowane są przez instytucje publiczne edukacyjne projekty środowiskowe, przygotowuje się także dokumenty o charakterze planistycznym. W skład listy działań dedykowanych środowisku wchodzą w szczególności:

-ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach wspierania obszarów Natura 2000,

-rozwój zielonej infrastruktury m.in. poprzez tworzenie lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych,

-opracowywanie planów ochrony na obszarze Natura 2000, plany urządzania lasów,

-wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody.

O fundusze na wymienione projekty występować mogą jednostki administracji, rządu i samorządu, parki narodowe, dyrekcje ochrony środowiska, jednostki Lasów Państwowych, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze.

JST mogą finansować projekty ograniczające negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko, np. ścieżki turystyczne, mała architektura-pomosty, wiaty, wieże widokowe.

Instytucje pozarządowe edukacyjne i ekologiczne mogą pozyskiwać środki na kampanie edukacyjne, informacyjne i promocyjne przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu człowieka na środowisko.

Dofinansowanie możliwe jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dysponentem środków jest w szczególności NFOŚiGW oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Środki dostępne są także w ramach programów regionalnych, gdzie za ich realizację odpowiadają Urzędy Marszałkowskie.

Co dla samorządów?

Samorządy mogą pozyskać fundusze unijne na projekty dedykowane gospodarce odpadami. Środki te można przeznaczyć na zakup instalacji do zbiórki, selekcji i przetwarzania odpadów. Istotny rdzeń projektów stanowi recykling i instalacje służące termicznej obróbce odpadów komunalnych. Gminy mogą aplikować o środki na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz budowę oczyszczalni ścieków. Projekty powinny odpowiadać zaleceniom unijnym w odniesieniu do tzw. Dyrektywy ściekowej i wpisywać się w Krajowy Program Oczyszczania ścieków Komunalnych.

Więcej na portalu: funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce „Serwisy programów”.

Źródło: aleBank.pl