W kolejnych miesiącach inflacja bazowa będzie w lekkim trendzie spadkowym

W kolejnych miesiącach inflacja bazowa będzie w lekkim trendzie spadkowym
Credit Agricole - Logo (źródło: Credit Agricole)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie informacje, zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę inflacji w latach 2021‒ 2022. Oczekujemy, że wyniesie ona średniorocznie 3,3% r/r w 2021 roku i obniży się do 2,4% w 2022 roku. Poniżej przedstawiamy główne tendencje, które skłoniły nas do rewizji naszego scenariusza inflacyjnego ‒ czytamy w komentarzu analityków Credit Agricole Bank Polska S.A.

Głównym czynnikiem uzasadniającym rewizję naszego scenariusza jest kształtowanie się – wyżej od oczekiwań – cen ropy na światowym rynku. W połączeniu ze słabym kursem złotego oddziałują one w kierunku podniesienia ścieżki dynamiki cen paliw.

Dynamika cen paliw będzie się stopniowo obniżać od czerwca 2021 roku

Nie oczekujemy, że ceny ropy wzrosną wyraźnie w horyzoncie kilku miesięcy. Niemniej jednak z uwagi na efekty niskiej bazy sprzed roku (silny spadek cen paliw na początku pandemii) w maju zaobserwujemy tempo wzrostu cen paliw przekraczające 30% r/r.

W rezultacie inflacja ogółem przejściowo przekroczy 4% w maju 2021 roku. W kolejnych kwartałach, wraz z postępującym ożywieniem globalnym, ceny ropy na światowym rynku będą kształtowały się w trendzie wzrostowym.

Z uwagi na wygasanie wspomnianych wyżej efektów niskiej bazy dynamika cen paliw będzie się stopniowo obniżać od czerwca 2021 roku.

Źródło: CA

Czytaj także: Eugeniusz Gatnar z RPP przedstawia prognozy wzrostu PKB, inflacji i bezrobocia w 2021 roku

Silne zmiany cen żywności

Zrewidowaliśmy w górę naszą ścieżkę cen żywności. Obecnie oczekujemy, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się w 2021 r. do 1,8% r/r wobec 4,8% w 2020 r. (1,0% przed rewizją), a w 2022 r. wzrośnie ona do 2,4% (2,6%).

Głównymi powodami rewizji są wyższy punkt startowy naszej nowej prognozy, a także odnotowany na początku na początku br. silny wzrost cen zbóż oraz roślin oleistych, z uwagi na który podnieśliśmy ścieżki cen w kategoriach „pieczywo i produkty zbożowe” oraz „oleje i tłuszcze”.

Uważamy, że w I kw. 2021 roku dynamika cen żywności osiągnęła swoje minimum lokalne. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu cen żywności zwiększy się przede wszystkim ze względu na wyższą dynamikę cen mięsa (skutek obserwowanego od początku br. wzrostu cen skupu drobiu i trzody chlewnej związanego z ożywieniem popytu przy ograniczonej produkcji) oraz warzyw (wygaśnięcie efektów niskiej bazy), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływać będzie niższa dynamika cen owoców (efekt wysokiej bazy sprzed roku związany z niskimi zapasami owoców po sezonie 2019/2020).

Oczekujemy, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się w 2021 r. do 1,8% r/r wobec 4,8% w 2020 r.

W II poł. br. zwiększeniu dynamiki cen żywności dodatkowo sprzyjać będzie wyższa dynamika cen w kategorii „mleko, sery i jaja”, będąca skutkiem prognozowanego przez nas wzrostu cen produktów mlecznych związanego z zakładanym przez nas ożywieniem światowego popytu na produkty mleczne wraz z wygasaniem pandemii. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej ścieżki cen żywności są warunki agrometeorologiczne na świecie, a także tempo wygasania pandemii.

Czytaj także: Odmrożenie handlu i części usług w drugim kwartale da szansę na 4% wzrostu PKB w tym roku

Ożywienie gospodarcze w II poł. 2021 roku

Inflacja bazowa na przełomie lat 2020‒2021 ukształtowała się powyżej naszych wcześniejszych oczekiwań. Częściowo wynikało to z proinflacyjnego wpływu pandemii COVID-19 (zwiększonego popytu na niektóre usługi ze względu na przedłużającą się perspektywę pracy zdalnej i dalszej izolacji społecznej oraz podwyżek rekompensujących zmniejszone obroty). Odpowiadał za to również silniejszy od naszych oczekiwań wpływ podwyżek opłat za wywóz śmieci.

Wyższy punkt startowy oddziałuje w kierunku podniesienia ścieżki inflacji bazowej w całym 2021 roku. W kolejnych miesiącach inflacja bazowa będzie kształtowała się w lekkim trendzie spadkowym. Wsparciem dla takiej tendencji będą efekty wysokiej bazy sprzed roku oraz zmniejszenie inflacji bazowej w strefie euro. W II poł. 2021 roku i w 2022 roku czynnikiem proinflacyjnym będzie oczekiwana przez nas poprawa sytuacji gospodarczej. Niskie bezrobocie będzie sprzyjało narastaniu presji płacowej.

Nasz scenariusz inflacyjny, w którym dynamika cen ogółem, po przejściowym wzroście powyżej 4% w maju br., obniży się do ok. 3% r/r pod koniec 2022 roku, stanowi silne wsparcie dla naszej prognozy stóp procentowych w Polsce. Podtrzymujemy naszą prognozę, iż RPP rozpocznie cykl zacieśniania polityki pieniężnej w marcu 2023 roku.

Inflacja bazowa będzie kształtowała się w lekkim trendzie spadkowym. Wsparciem będą efekty wysokiej bazy sprzed roku oraz zmniejszenie inflacji bazowej w strefie euro

Oprócz inflacji kształtującej się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%) argumentem na rzecz podwyżki stóp procentowych będzie oczekiwane przez nas wysokie tempo wzrostu gospodarczego, wspieranego m.in. przez projekty realizowane w ramach unijnego funduszu odbudowy.

Czytaj także: Prezes NBP: w obliczu pandemii musimy kontynuować dotychczasowy kurs w polityce pieniężnej

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.