Ukrainiec i Polak założą firmę na tych samych zasadach

Ukrainiec i Polak założą firmę na tych samych zasadach
Fot. stock.adobe com/Oleksandr
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już od dziś obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terenie Polski, mogą prowadzić biznes na analogicznych zasadach jak Polacy - poinformowało biuro komunikacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jedynym warunkiem skorzystania z nowych udogodnień jest uzyskanie przez obywatela Ukrainy numeru PESEL, co również zostało znacząco ułatwione.

Nowe reguły zakładania i prowadzenia firm przez Ukraińców to efekt wejścia w życie postanowień ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 12 marca br. i opublikowanej jeszcze tego samego dnia.

Większość zawartych w niej regulacji weszła w życie dzień po publikacji, jednak z mocą wsteczną od dnia 24 lutego br, czyli od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju – czytamy w komunikacie, opublikowanym na stronie gov.pl.

Jedną z konsekwencji przyjętych regulacji będzie możliwość uzyskania przez wszystkim uchodźców z Ukrainy polskiego numeru PESEL, co stanowić będzie dla nich istotne ułatwienie nie tylko jeśli chodzi o zameldowanie czy dostęp do opieki medycznej i pomocy społecznej, ale również prowadzenie biznesu.

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy

Biuro prasowe resortu rozwoju i technologii zwraca uwagę, że beneficjentami zmienionych zasad rejestrowania działalności gospodarczej mogą być zarówno osoby, przybywające do Polski w związku z działaniami wojennymi, jak i Ukraińcy, którzy przybyli do naszego kraju wcześniej i przebywają w nim w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Dotyczy to między innymi tych osób, które dysponują wizą krajową, zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę lub zezwoleniem wydanym w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – wskazuje ministerstwo.

Wystarczy mieć PESEL

Jak wygląda zakładanie firmy przez Ukraińca na terenie Polski w nowych realiach prawnych?

– Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie niniejszej ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy – czytamy w art. 23 ustawy, opublikowanej w Dzienniku Ustaw w miniona sobotę.

Dysponując numerem PESEL i rachunkiem w polskim banku, ukraiński przedsiębiorca będzie mógł wyrobić sobie Profil Zaufany, dzięki czemu skorzysta z możliwości rejestracji firmy online, jak i późniejszych rozliczeń z urzędami w formie cyfrowej

– W porównaniu z obecnie obowiązującym stanem prawnym obywatele Ukrainy legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz prawa wpisania się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej uzyskają również prawo zakładania spółki jawnej i partnerskiej – wskazali autorzy nowych przepisów w uzasadnieniu do ich projektu.

Z kolei art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy wskazuje, że działalność gospodarcza, zarejestrowana przez obywatela Ukrainy w CEiDG podlegać będzie automatycznemu wykreśleniu z ewidencji z chwilą, gdy utraci on prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski. Warunkiem, jaki został wskazany w przepisach, jest posiadanie przez Ukraińca polskiego numeru PESEL, co umożliwia zarazem korzystanie przez uchodźców jak i imigrantów z Ukrainy z licznych dobrodziejstw gospodarki elektronicznej.

Dysponując numerem PESEL i rachunkiem w polskim banku, ukraiński przedsiębiorca będzie mógł wyrobić sobie Profil Zaufany, dzięki czemu skorzysta z możliwości rejestracji firmy online, jak i późniejszych rozliczeń z urzędami w formie cyfrowej.

Dalsze działania, w tym wybór formy opodatkowania, uzyskanie statusu podatnika VAT, rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek czy dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, dokonywane jest na zasadach ogólnych, podobnie, jak to ma miejsce w przypadku obywateli polskich.

A może spółka kapitałowa?

Warto podkreślić, że powyższe reguły dotyczyć będą wyłącznie tych osób, które przybyły z Ukrainy w związku z toczącymi się tam działaniami zbrojnymi lub też miału uregulowany status na terenie Polski przed wybuchem wojny.

Nie oznacza to, iż pozostali Ukraińcy (którzy stanowić będą w obecnej sytuacji zdecydowaną mniejszość) nie mogą prowadzić biznesu na terenie Polski, jednak w ich przypadku wykluczone jest uzyskanie wpisu do CEiDG, nie mogą tez być wspólnikami spółek jawnych, cywilnych i partnerskich.

Co do zasady osoby takie mogą natomiast skorzystać z możliwości, jakie stwarza kodeks spółek handlowych i zarejestrować spółkę kapitałową. – Obywatel Ukrainy, który przybył do Polski przed 24 lutego 2022 roku i nie ma takiego tytułu pobytowego, może:

  • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną,
  • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach,
  • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości

– czytamy w informacji, zamieszczonej na stronie gov.pl.

Oczywiście, nie ma żadnych przeszkód, by beneficjenci ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa również rejestrowali w KRS spółki kapitałowe.

Źródło: aleBank.pl