UKNF: sytuacja na rynku TFI będzie w tym roku stabilniejsza niż w 2020 r.

UKNF: sytuacja na rynku TFI będzie w tym roku stabilniejsza niż w 2020 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (fot. stock.adobe.com / mattz90)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych w tym roku powinna być stabilniejsza niż w ub.r., ze wzrostem aktywów netto funduszy otwartych, ale przy możliwym spadku przychodów towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) związanych z obniżaniem opłat, uważa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

W 2021 roku można oczekiwać stabilniejszej sytuacji na rynku funduszy, niż w roku poprzednim.

„Spodziewany jest też dalszy wzrost wartości aktywów netto SFIO w związku z ostatnim etapem wdrażania PPK. Jednak w związku z wymaganym przepisami prawa dalszym obniżaniem stawek wynagrodzenia stałego FIO i SFIO w 2021 roku, możliwe jest zmniejszenie przychodów uzyskiwanych przez towarzystwa w 2021 roku. Sytuacja kapitałowa towarzystw powinna pozostać stabilna w związku z utrzymywanym w sektorze TFI poziomem nadwyżek kapitału ponad wymóg” – czytamy w „Raporcie dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2020 roku”.

Wartość aktywów netto

Na koniec 2020 roku łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wyniosła 301 mld zł. W 2020 roku najwyższe nabycia netto (na poziomie 2 mld zł) odnotowano w odniesieniu do funduszy zdefiniowanej daty w związku z kolejnymi etapami wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Z kolei ujemne wartości nabyć netto obserwowano w funduszach absolutnej stopy zwrotu oraz funduszach inwestycyjnych zamkniętych zaklasyfikowanych jako alternatywne, podano w materiale.

Czytaj także: KNF: wynik finansowy netto TFI spadł rdr do 165,88 mln zł w I kw. >>>

„W 2020 roku przychody towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 3,4 mld zł i były o 3%, niższe niż w 2019 r. Skala zanotowanego zmniejszenia przychodów była mniejsza niż w 2019 roku, kiedy uległy one obniżeniu o 9%. Spadek ich poziomu w 2020 roku wynikał, podobnie jak w roku poprzednim, przede wszystkim z obniżenia przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Kolejnym czynnikiem było zmniejszenie przychodów z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych funduszy inwestycyjnych” – czytamy dalej.

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy za 2020 rok wyniósł 0,85 mld zł i był o 11% niższy niż w roku poprzednim. Obniżenie łącznego wyniku TFI było związane ze spadkiem przychodów przy utrzymaniu kosztów na poziomie zbliżonym do 2019 roku.

„Dodatkowo w 2021 roku wpływ na wycenę wartości aktywów funduszy, w szczególności inwestujących w obligacje korporacyjne, może mieć zmiana przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859 z późn. zm.), zakładająca ograniczenie stosowania metod wyceny według skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej na rzecz wartości godziwej. Na obecnym etapie wdrożenia zmiany przepisów nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie czy wyceny aktywów funduszy według nowej metodologii przyjmą wyższe czy niższe wartości w porównaniu do wycen według dotychczasowych zasad” – czytamy dalej w raporcie UKNF.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku działalność prowadziło 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych (zarządzających łącznie 737 funduszami) w porównaniu do 57 towarzystw na koniec 2019 roku (z 813 funduszami).

Źródło: ISBnews