Tarcza PFR dla dużych firm: rząd szykuje zmiany, jakie?

Tarcza PFR dla dużych firm: rząd szykuje zmiany, jakie?
Fot. stock.adobe.com/weixx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd chce w I kw. 2021 r. przyjąć uchwałę ws. zmiany Tarczy finansowej PFR dla dużych firm - podano w wykazie prac Rady Ministrów. Zmiany zakładają m.in. wydłużenie terminów dla wniosków na finansowanie, wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału i odsetek, obniżenie oprocentowania dla pożyczki płynnościowej.

Poniżej szczegóły proponowanych zmian:

1. Ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, będących dużymi przedsiębiorstwami, tj. takimi: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR.

Czytaj także: Prezes PFR o tarczy finansowej: umorzenia dla mikrofirm wyniosą 65 – 70 proc. subwencji, dla MŚP – 50 – 55 proc. >>>

„Przedmiotowa zmiana podyktowana jest doświadczeniami z dotychczasowej realizacji Programu, które wskazują, że z instrumentu pożyczki płynnościowej w mniejszym stopniu korzystają podmioty, które zgodnie z zasadami Programu kwalifikują się jako MŚP. Dodatkowo, podmioty posiadające z mocy prawa status dużego przedsiębiorcy, z uwagi na to, że min. 25 proc. lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny przez Przedsiębiorstwa Powiązane (w rozumieniu Programu) lub Przedsiębiorstwa Partnerskie (w rozumieniu Programu) organu publicznego, mogły ubiegać się o finansowanie w ramach programu rządowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2.0, który również realizował Polski Fundusz Rozwoju” – napisano.

Przedłużenie terminów na przyjmowanie wniosków

2. Przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na zawieranie umów pożyczek – do 31 grudnia 2021 roku oraz na udzielanie finansowania (w przypadku zawarcia w umowach pożyczek warunków zawieszających) – do 31 marca 2022 roku. PFR będzie miał prawo do ustalenia krótszych terminów na dokonywanie ww. czynności, a także następczego ich przedłużenia. Obecnie Program przewiduje termin na składanie wniosków w ramach Programu do 30 kwietnia 2021 roku.

3. Wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, a także obniżenie oprocentowania w zakresie instrumentu pożyczki płynnościowej.

Uproszczenia w rozpatrywaniu wniosków

4. Wprowadzenie uproszczeń w zakresie rozpatrywania wniosków, spełniających jeden z poniższych warunków:

a) beneficjent ubiega się o wsparcie w ramach Programu w łącznej kwocie niższej niż 3.500.000 zł

b) beneficjent prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się o udzielenie wsparcia nieprzekraczającego równowartości 3.000.000 EUR.

„W takich wypadkach przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać z uproszczeń polegających m.in. na skróconym i ograniczonym badaniu due diligence” – napisano.

5. Przyznanie PFR prawa do wystąpienia do Rady Ministrów o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia finansowania płynnościowego, na rzecz przedsiębiorcy który: (i) jest przedsiębiorcą mającym istotne znaczenie dla gospodarki państwa, tj. przedsiębiorcą znajdującym się na liście spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa zawartej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.) lub (ii) kwota finansowania, o którą ubiega się przedsiębiorca przekracza 500.000.000 zł.

Źródło: PAP BIZNES